Kåren och karriären: kausala effekter av studentpolitiskt deltagande

Time period: 2010-01-01 to 2010-12-31

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 954 450 SEK

Erfarenheter av studentpolitik framställs som en inkörsport till en framgångsrik karriär så väl yrkesmässigt som politiskt. Men har deltagande i kårpolitik verkligen en kausal effekt på individernas framtida yrkesbana och politiska aktivitet? I projektet jämför vi karriärutveckling och studieresultat mellan personer som valdes in till kårfullmäktige och personer som kandiderade, men inte blev invalda. Vi kommer därmed runt problemet om självselektion, som är vanligt i studier om föreningsdeltagandets effekter. Våra utfallsvariabler är poängproduktion och tid till examen som mått på studieresultat, löner och inkomster som arbetsmarknadsutfall, sannolikheten att få nyckelpositioner inom offentlig administration som mått på karriär inom förvaltningen samt huruvida man ställer upp i reguljära val för att fånga framtida politisk aktivitet. Den statistiska analysen kompletteras med enkäter till kåraktiva. Projektet bidrar till litteraturen om vilka effekter föreningsdeltagande har samt till diskussionen om hur icke-studierelaterade aktiviteter under utbildningstiden påverkar studieresultat och övergången till arbetslivet.