Effekter av rektorsutbildningen

Time period: 2014-03-01 to 2017-03-01

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 1 452 000 SEK

Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av den statliga rektorsutbildning som infördes med 2010 års skollag. Genom reformen ska andra reformer förverkligas. Även om Skolverket regelbundet följer upp hur t.ex. rektorerna upplever sin utbildning har ingen forskning gjorts på effekterna av programmet (för rektor, för huvudmannen, för lärare och elever). Projektet syftar till att fylla denna lucka och därmed också bidra med underlag inför kommande utformningar av programmet och ytterst studera hur styrningen av skolan iscensätts. Studien bygger på de förstudier som gjorts av rektorer, perioden 2010-2013. Dessa visar en betydande effekt, när det gäller rektorers egna upplevelser av progrmmet. De menar sig ha blivit fastare i konturerna, fått en röst och agerar med större självsäkerhet. Studierna är emellertid begränsade till enstaka fallstudier. För att få en mer representativ bild och för att studera effekter på flera nivåer har projektet designats som en treårsstudie som inkluderar såväl före, under som efter utbildningsinsatsen. Vi gör enkätudndersökningar som omfattar alla rektorer som går samma utbildningsomgång, följer fyra utbildningsgrupper av rektorer hos två utbildningsanordnare (Umeå och Uppsala). Inom varje grupp följs tre individer närmare. Vi genomför studier på såväl rektors, som organisations och elev/barnnivå.