Är regelefterlevnad möjlig utan sanktioner? En studie av lagen om allmän platsanmälan och dess effekt på utsatta gruppers arbetsmarknadsetablering

Time period: 2018-03-01 to 2019-09-30

Other personnel: Axel Cronert, Joakim Palme

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 9 850 000 SEK

Projektet studerar lagen om allmän platsanmälan, som fram till dess upphävande 2007 föreskrev arbetsgivare en skyldighet att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen. I ett första led utvärderas huruvida lagen – trots att dess efterlevnad aldrig formellt kontrollerades – påverkade arbetsgivares benägenhet att anmäla sina lediga platser. Här utnyttjas det faktum att lagens avskaffande enbart kom att påverka icke-statliga arbetsgivare. Om vi finner att lagens avskaffande minskade Arbetsförmedlingens kännedom om det samlade platsutbudet kan vi i ett andra led utvärdera vilken betydelse detta har haft för utrikesföddas och ungdomars ställning på den svenska arbetsmarknaden. Dessa gruppers mer begränsade kontaktnät medför att de i större utsträckning än andra får information om lediga jobb via Arbetsförmedlingen. Därmed kan en minskad kännedom tänkas leda till att dessa gruppers arbetsmarknadsutfall försämras i jämförelse med mer etablerade grupper. Projektet är betydelsefullt för både forskning och policy. Dels bidrar det till en omstridd diskussion om i vilken grad offentliga regleringar kan påverka privata aktörers beteenden även i frånvaron av kontroll och sanktioner. Denna fråga har relevans för flera policyområden även bortom arbetsmarknadspolitiken. Dels kommer projektet att säga något om statens möjligheter att påverka segmenteringen på arbetsmarknaden. Denna fråga lär växa i betydelse i takt med att andelen utrikesfödda på svensk arbetsmarknad väntas öka.