Högkvalificerade arbetskraftsmigranters anställningsvillkor

Time period: 2017-01-01 to 2017-12-31

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 800 000 SEK

Det råder brist på arbetstagare med viss specialistkompetens i Sverige. Arbetsgivare ser arbetskraftsinvandring som en viktig pusselbit för att få tillgång till rätt kompetens för att säkra företagens tillväxt och konkurrenskraft. Arbetskraftsinvandrare utgör 6 % av alla dataspecialister och 1.5% av alla civilingenjörer och arkitekter i Sverige. Arbetskraftsinvandringsreformen från 2008 syftade till att underlätta för arbetsgivare att rekrytera nödvändig arbetskraft från andra länder. kraven för att få arbetstillstånd syftar till att säkerställa att systemet inte ska underlätta för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft i andra länder genom att erbjuda anställningsvillkor som är sämre än dem som gäller för arbetstagare redan bosatta i Sverige. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka vilken nivå på lön och andra anställningsvillkor som lagstiftningen föreskriver att högkvalificerade arbetskraftsinvandrare ska ha när de utför arbete i Sverige och vilken lön och andra anställningsvillkor de i realiteten erbjuds och får. Resultaten från projektet kommer att kunna läggas till grund för diskussioner om vilka anställningsvillkor högkvalificerade arbetskraftsinvandrare bör få tillgång till när de utför arbete i Sverige och hur regelverket kan utvecklas för att Sverige i lämplig utsträckning ska kunna möta framtida arbetskraftsbehov genom högkvalificerad arbetskraftsinvandring.