Network: Swedish Network on Disability Research.

Time period: 2012-01-01 to 2014-12-31

Project leader: Karin Jöreskog

Funder: Forte

Type of award: Research environment

Total fundning: 700 000 SEK

Syftet med det nationella nätverket för forskning om funktionshinder och handikapp är att vara ett forum för mångvetenskapliga kontakter och samverkan kring forskning och utbildning inom området. Nätverksmötena syftar till att främja en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området. Det gemensamma forskningsområdet är forskning om funktionshinder och handikapp som kan vara samhälls-/beteendevetenskaplig, humanistisk, teknisk/naturvetenskaplig eller medicinsk/vårdvetenskaplig. Forskningen kan avse individ-, grupp- eller samhällsnivå. Centralt är att forskningen har ett miljörelativt perspektiv. Denna forskning är till sin karaktär ofta tvär- och/eller mångvetenskaplig. Tyngdpunkten i arbetssättet ligger i de två årliga nätverksmötena som förläggs vid olika orter i Sverige. En annan viktig aktivitet för nätverket är doktorandseminarier. Syftet är att ge forskarstuderande från hela landet möjlighet att presentera och få sin forskning diskuterad. Den egna hemsida och e-postnätverket är också centralt i nätverkets