Management of the green enthusiast? A study of how Sustainable Management and Human Resource Management conflate.

Time period: 2012-04-02 to 2013-04-01

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 328 765 SEK

Hur hanteras den gröna entusiasten? - En studie av hur sustainable management och human resource management sammanfogas. Hur tas det gröna engagemanget hos anställda om hand i dagens företag? Den här studien undersöker hur sustainable management och human resource management sammanförs och införlivar den anställde i företagets miljömål. Framförallt fokuseras hur ett förändringsarbete tar form då anställda kan vara motvilliga men även betraktas som alltför entusiastiska miljökämpar för att passa in i företagets ekonomiska strategier. Hur hanteras exempelvis en radikal miljökämpe? Tas entusiasmen om hand och renodlas, eller begränsas det frivilliga miljöarbetet? Dessa frågor besvaras med en kvalitativ forskningsmetod genom att göra djupintervjuer och observationer på cirka tio företag. Det teoretiska bidraget siktar på att problematisera en potentiell sammanslagning av miljöfrågor och HR frågor. Fokus är hur den hållbara anställde adresseras som en mänsklig resurs samt hur radikalt miljöengagemang infogas eller ej i företagets miljömål. Resultatet kommer även att jämföras med hur företag i Storbritannien och Australien arbetar med intern miljöaktivism. Framförallt kommer projektet att resultera i ny kunskap om hur miljöarbete kan praktiseras etiskt genom företags HR funktioner. Detta är viktigt om vi inte bara är intresserade av att förebygga miljöproblem, utan även att göra det på ett sätt som tar hänsyn till de anställda och deras olika engagemang i frågan.