Empirical Studies of the Microfoundations of Macroeconomic Theory

Time period: 2014-01-01 to 2017-12-31

Project leader: Mikael Carlsson

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 9 115 008 SEK

Empiriska studier av moderna makromodellers grundläggande antaganden. Makroekonomiska utfall som arbetslöshet och inflation är helt centrala för ett samhälles ekonomiska välmående. Men ett samhälle består av enskilda individer och företag, och de är dessa individers agerande som skapar de makroekonomiska utfallen. Under de senaste decennierna har därför den makroekonomiska vetenskapen i allt större utsträckning tagit avstamp i antaganden om individers agerande som en grundsten i de modeller som syftar till att förklara makroekonomiska utfall. Dessa antaganden har också visat sig helt centrala för modellernas utfall, inte minst i termer av rekommendationer kring hur olika policyalternativ ska värderas. Trots detta har de empiriska testen av modellerna nästan helt fokuserat på att bedömningar av modellernas makroekonomiska förklaringskraft. Detta forskningsprogram syftar därför till att fördjupa den empiriska kunskapen om relevansen hos de underliggande antagandena om individernas agerande. Genom att använda unika svenska registerdata kan vi studera hur individer och företag agerar och interagerar i de dimensioner som är viktiga för de makroekonomiska teorierna och därmed bidra till att utveckla den makroekonomiska vetenskapen.