Nätverk och avtal vid entreprenad

Time period: 2011-01-01 to 2013-12-31

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 554 296 SEK

Forskningsprojektet rör problem som uppstår i samarbeten där olika aktörer medverkar utan att det har skett en övergripande samordning och formalisering av verksamheten. Till exempel på entreprenadområdet har det blivit allt vanligare att verksamhet drivs genom att flera från varandra fristående aktörer är involverade i ett och samma projekt. Aktörernas medverkan i projektet styrs av en mängd separata avtal som alla har samma huvudsyfte. Kännetecknande för dessa avtal är att de är juridiskt och tekniskt sett fristående från varandra, samtidigt som de rent faktiskt är beroende av varandra för att projektet ska kunna fullgöras. Samarbeten av detta slag benämns ibland nätverk. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är utreda och klargöra hur tvister i nätverkssamarbeten bör hanteras från juridisk synpunkt. I syftet ingår att föreslå modeller som kan ge förutsättningar för utveckling av tvistelösning i nätverkssamarbeten. Det finns ett praktiskt behov av ett forskningsprojekt med nu avsedd inriktning eftersom gällande svensk rätt inte tillhandahåller några egentliga lösningar på de problem som uppstår i och är typiska för samarbeten av detta slag. Därutöver innebär den grundläggande systematiken på avtalsrättens och kontraktsrättens område begränsningar i möjligheten att göra analogier till befintliga rättsregler och på så sätt finna lösningar på konflikter i nätverkssamarbeten, varför projektet även av denna anledning fyller ett praktiskt behov.