Medicinsk rätt – satsning på forskningsmiljö, steg 1

Time period: 2011-01-01 to 2014-12-31

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 3 315 300 SEK

Medicinsk rätt är ett spännande och expansivt forskningsområde med mycket stor potential och samhällelig betydelse. Inom detta ämne studeras olika juridiska aspekter på verksamheter som hälso- och sjukvård, biomedicinsk forskning, rättsmedicin m.m. Ämnet är gränsöverskridande på så sätt att det berör många traditionella rättsområden, inom såväl svensk som internationell rätt, och även har nära anknytning till den medicinska etiken. Det är också en ung disciplin, där landets fortfarande enda professur introducerades vid Uppsala universitet år 2003, genom en strategisk satsning i samverkan mellan bl.a. juridiska och medicinska fakulteterna. För att möjliggöra fortsatt uppbyggnad av en stimulerande forskningsmiljö, där ämnet kan utvecklas och ges förutsättningar att mera långsiktigt möta en växande efterfrågan på medicinrättslig kompetens, föreligger ett stort behov av resursförstärkningar. Juridiska fakulteten har under våren 2010 tagit kontakt med Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för att diskutera möjligheten av en kraftfull och mera långsiktig gemensam satsning på detta forskningsområde, där rättsvetenskapen möter medicinen och därigenom sammanlänkar två av de vetenskapsområden som prioriteras av stiftelserna. Denna ansökan kan betraktas som ett första steg i en sådan satsning och avser finansieringen av två doktorandanställningar jämte en forskningsassistent i medicinsk rätt, samt vissa medel för marknadsföring och samrådsmöten med internationell expertis.