Law, Aquatic Ecosystems and Sustainable Fishery

Time period: 2011-01-01 to 2012-12-31

Project leader: Gabriel Michanek

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 492 944 SEK

Rätten, akvatiska ekosystem och hållbart fiske. Projektet övergripande syfte är att bidra till utveckling av lagstiftning för hållbart fiske som en del av vattenförvaltningen. Syftet baseras på utgångspunkten att fisk är en viktig del av vattenkvaliteten allmänt och att fiske därmed är en av de aktiviteter som bör ingå i en vattenförvaltning där hållbar utveckling är det övergripande målet. Projektet utgår också från att dagens fiskelagstiftning inte är ändamålsenlig och att det saknas tydliga kopplingar mellan olika lagstiftningar. Detta visas tydligt genom överexploateringen av fiskebestånden men även av minskningen av biologisk mångfald i stort. Projektet har tre delstudier. Den första syftar till att jämföra lagstiftning om vattenförvaltning generellt med lagstiftning om fiske, för att se vilka samband, luckor och konflikter som finns mellan de två rättsliga systemen, på EU-nivå och svensk nationell nivå. I den andra delstudien ska undersökas om lagstiftningens krav relateras till ekologiska kriterier som definieras i studien. Det handlar bl.a. om frågan ifall beslut om uttag av en viss mängd fisk styrs utifrån, inte bara konsekvenser för den fiskade artens bestånd, utan även påverkan på andra arter i den akvatiska miljön och ekosystemet. Utifrån resultaten från de två delstudierna ska en tredje delstudie utveckla grundläggande komponenter (mål, miljökrav, planeringsmetoder m.m.) i en "ideal" lag om vattenförvaltning där ekologiskt hållbart fiske är en central aktivitet.