TRADITION OCH FÖRNYELSE PÅ VATTENRÄTTENS OMRÅDE. Om mötet mellan vattenrättsliga tillståndsregimer och moderna miljökrav.

Time period: 2011-01-01 to 2012-12-31

Project leader: Jan Darpö, Janne Darpö

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 976 956 SEK

I de svenska vattendragen finns en stor mängd verksamheter som har tillstånd. Typiska exempel är vattenkraftverk och dammar. Tillstånden till vattenverksamheterna är ofta mycket gamla och meddelade i en tid då krav på hänsyn till miljö- och naturvärden var lågt ställda eller obefintliga. Resultatet är t.ex. kraftverksdammar som utgör effektiva vandringshinder för fisken eller som saknar villkor om minimitappning, vilket har stor påverkan på miljökvaliteten i vattendragen. Samtidigt är det svårt att ställa moderna krav på miljöhänsyn på verksamheter med tillstånd. Omprövning av villkoren är administrativt komplicerat, kostbart och svårt att genomföra samordnat i ett vattendrag. Dessa anpassningssvårigheter i det traditionella svenska tillståndssystemet för vattenverksamheter kommer i konflikt med moderna miljökrav. Systemet har också svårt att hantera de EU-rättsliga kraven på området, t.ex. ramvatten-direktivet och Natura 2000. Forskningsprojektet syftar till att diskutera mötet mellan den svenska vattenrätten och de moderna miljökraven. Avsikten är inledningsvis att analysera det svenska tillståndssystemet på området. Därefter diskuteras hur det klarar av att hantera de krav som ställs från miljön och EU-rätten. En fallstudie utförs i ett lämpligt vattendrag i södra Sverige, där verksamheterna, tillstånden och miljökraven analyseras. Slutligen diskuteras hur tillståndssystemet och miljörätten på vattenområdet bör utvecklas inför framtiden.