Självförsvar mot internationell terrorism

Time period: 2011-01-03 to 2011-12-19

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 130 000 SEK

Avhandlingens tematik är förhållandet mellan koncepten krig och självförsvar. Syftet med analysen är framförallt att, mot bakgrund av "kriget mot terrorismen", utreda de legala gränserna för rätten till självförsvar. Frågan om självförsvarsrättens gränser är högst aktuell. Nya former av internationell våldsutövning, t. ex. "kriget mot terrorism" och "preventivt självförsvar" innebär en potentiell erodering av våldsförbudet i folkrätten. En central tes i avhandlingen är att folkrätten är i behov av ytterligare kategorier för klassificering av internationell våldsutövning. I Förenta Nationernas stadga finns endast en kategori för unilateral våldsutövning uttryckt, nämligen självförsvar. Stater försöker konstant, i syfte att legitimera sin våldsutövning, inordna alla sina militära operationer under denna kategori. Detta har resulterat i en ständigt expanderande syn på konceptet självförsvar. En kritik mot staters militära operationer mot internationell terrorism har varit att många av dessa haft karaktären av repressalier. I studien formuleras en ny teori om självförsvar och krig. Tanken är att denna teori också skall generera en modell som kan användas för att bedöma legaliteten i internationell våldsutövning. Resultatet av avhandlingen kan väntas få stor betydelse i den fortsatta debatten om terrorism och självförsvarsrättens legala gränser.