Post doc-stipendium för 2024

Härmed utlyses för ansökan postdoc-stipendier om 350 000 kr/år (skattefritt) för forskare som befinner sig i en tidig fas av sin vetenskapliga karriär. Sökande ska vara knuten till den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Stipendierna finansieras genom avkastningen från stiftelsen The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff). Stiftelsens mål är att fostra framtida ledare som utmärker sig genom överskridande av geopolitiska, religiösa, etniska och kulturella gränser, samt verkar på en global arena och aktivt strävar efter fred och välstånd.

Syftet med stipendierna är att stödja yngre samhällsvetenskapliga forskare i deras veten-skapliga karriär och främja deras internationella kontakter. Innehavare av stipendium förväntas under stipendietiden, som i normalfallet omfattar tre år, ägna sig åt forskning. Stipendieinnehavaren förväntas vidare vistas en period vid en eller flera forskningsinstitutioner i utlandet (i normal-fallet minst sex månader). Stipendiet utdelas för ett år i sänder med eventuell förlängning efter förnyad ansökan (se under rubriken ansökan). Fullt stipendium avser att täcka levnadsomkostnader. Därtill kommer försäkringar (kapitalförsäkring, liv- och olycksfallsförsäkring samt i särskilda fall reseförsäkring). Ett tilläggsstipendium (om maximalt 30 000 kr/år) kan utgå för ökade kostnader i samband med längre utlandsvistelser. Tilläggsstipendiet är avsett att täcka direkta resekostnader samt boendekostnader i samband med kortare utlandsvistelser. Traktamente utgår inte. Stipendiet kan inte innehas samtidigt som andra anslag eller stipendier vilka är avsedda att täcka lön eller levnadsomkostnader. Annan anställning/syssla såsom undervisning eller annat institutionsarbete kan innehas med motsvarande 20 % av heltid samtidigt som stipendiet innehas.

Stipendieperioden löper 2024-01-01 – 2024-12-31.

Behörighet

Behörig att söka stipendierna är den som sedan 2019-01-01 disputerat för doktorsexamen inom en samhällsvetenskaplig fakultet. Dessutom ska den sökande ha anknytning till den Samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala genom att antingen:

  1. ha avlagt doktorsexamen vid Uppsala universitet eller
  2. inneha anställning knuten till institution inom densamhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala eller
  3. inneha forskningsanslag knutet till institution inom den samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala.

Behörig att erhålla stipendium är den som avser att i huvudsak fullgöra sin forskning vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Urval

Urval av sökande kommer att ske på grundval av:

  1. visad vetenskaplig skicklighet
  2. inlämnat förslag till forskningsprojekt/forskningsplan
  3. internationaliseringsgrad: i forskningsplanen ska ingå en kort beskrivning hur den sökande avser att utveckla sina internationella forskningskontakter (konferensdeltagande, vistelser vid utländsk forskningsinstitution etc.).
  4. överensstämmelse med stiftelsens mål (se ovan).

Ansökan

Ansökan ska vara utformad som ett förslag till forskningsprojekt och inkludera en forskningsplan (max 2500 ord). Planen ska omfatta stipendietiden (högst tre år). I ansökan ska dessutom finnas en plan med en detaljerad kostnadskalkyl för utlandsvistelse avseende resekostnader för första året. Av ansökan ska även framgå hur den föreslagna forskningen knyter an till stiftelsens mål.

Sylff-kommittén beslutar om utdelning av stipendiet. Kommittén som också bedömer ansökan är sammansatt av forskare från ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner. Det är därför särskilt viktigt att ansökan utformas så att den kan läsas och förstås även av de i kommittén som inte är specialkunniga inom forskningsprojektets ämne eller område. Undvik fackvetenskaplig jargong, och lägg särskild vikt vid varför forskningsprojektet är viktigt och intressant, inomvetenskapligt och i förekommande fall utomvetenskapligt.

De som inkommer med en förnyad ansökan för andra eller tredje året behöver inkomma med en rapport på högst 1 sida där man beskriver hur man har följt sin forskningsplan samt vägen framåt. Behöver man justera sin forskningsplan ska en reviderad sådan biläggas.

Ansökan, som ställs till Sylff kommittén, insändes elektroniskt till norah.avielle@uu.se och ska vara inkommen senast 2023-11-10. Ladda ner ansökningsblanketten här (worddokument)

Slutrapport

De som har beviljats stipendium behöver skicka in en slutrapport efter att hela stipendietiden har löpt ut. Slutrapporten ska beskriva hur forskaren har kunnat utnyttja stipendietiden för att forska enligt sin plan. Rapporten skrivs på engelska och ska vara på högst två sidor. Slutrapporten lämnas in senast 31 mars året efter avslutad stipendietid.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Norah Avielle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin