Antibiotikaresistens

Antibiotika räddar många liv över hela världen varje dag och har blivit oumbärliga för allt från grundläggande sjukvård till avancerad medicin. Men vad händer om antibiotika slutar fungera? Framtagning av nya, globalt tillgängliga antibiotika är inte bara en folkhälsofråga utan också en kritisk faktor för det globaliserade samhället.

Problemen med antibiotikaresistens ökar snabbt. Bara inom EU dör 33 000 människor varje år på grund av infektionssjukdomar där antibiotika och andra läkemedel mot infektioner inte längre är verksamma. Bakterier utvecklar förr eller senare resistens mot alla antibiotika. Det innebär att nya läkemedel kontinuerligt behöver tas fram. Det finns ett stort och tidskritiskt behov av att stimulera forskning som kan identifiera helt nya substanser med antibakteriell effekt och finna alternativa former för antibakteriell läkemedelsutveckling men också hitta nya vägar för att sprida kunskap om antibiotika och dess användning globalt.

Utöver stark grundforskning inom läkemedelsutveckling, mikrobiologi och antibiotikaresistens bedriver universitetet internationellt framstående forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande.

Aktuellt inom antibiotikaresistens

Petriskål

Forskning om antibiotikaresistens

Forskningsprojekt och nätverk

Uppsala universitet leder också flera stora forskningsprojekt och nätverk inom antibiotikaområdet, vissa av dem är internationella och har stöd från EU.

Uppsala Antibiotic Center – UAC

Ett centrum för forskning, utbildning och innovation som syftar till att angripa och finna lösningar till den globala utmaningen runt antibiotikaresistens. Vid UAC bedrivs tvärvetenskaplig forskning och utbildning runt antibiotikaresistens som involverar alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Verksamheten vid centret startade hösten 2016 och sedan 2017 bedrivs 14 tvärvetenskapliga doktorandprojekt här. 

Uppsala Antibiotic Center (UAC):s webbplats (på engelska).

European Gram Negative AntiBacterial Engine – ENABLE 

ENABLE-projektet lanserades i februari 2014, inom ramen för Innovative Medicines Initiatives (IMI) program “New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB), med Uppsala universitet och läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline som huvudansvariga. Det sexåriga projektet har målet att utveckla antimikrobiella läkemedelskandidater som kan testas i klinik och därmed öka möjligheten för att få fram nya antibiotika mot infektioner orsakade av gram-negativa bakterier. Konsortiet består av 39 olika partners från hela Europa, som kommer från akademi, forskningsinstitut, små- och medelstora bioteknikföretag samt stora läkemedelsbolag.

Om European Gram Negative AntiBacterial Engine (ENABLE) på institutionen för läkemedelkemis webbplats.

Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika – PLATINEA

Samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Plattformen finansieras av VINNOVA och består av 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård. Målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. Inom plattformen görs kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika, likväl som nya studier för anpassning av antibiotikadosering. Projektet kommer också att utvärdera och testa nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning samt göra en kartläggning av befintliga leveranskedjor för antibiotika.

Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika (PLATINEA):s webbplats.

Collaboration for Prevention and Treatment of MDR Bacterial Infections – COMBINE

Ett multinationellt samarbete, där Uppsala universitet har en ledande roll. Elva partners från akademi och industri i sju europeiska länder ska tillsammans bana väg för effektivare utveckling av antibiotika. Projektet pågår från 1 november 2019 till 31 oktober 2025. Bakom satsningen står Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett partnerskap mellan EU och EFPIA (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag). 

Collaboration for Prevention and Treatment of MDR Bacterial Infections (COMBINE):s webbplats.

Action on Antibiotic Resistance  – ReAct

ReAct är ett Uppsalabaserat internationellt nätverk som under de senaste åren varit en viktig internationell aktör när det gäller synsättet på hur nya antibiotika ska utvecklas. Nätverket arbetar med antibiotikaresistens ur ett hälsosystemperspektiv. Man verkar för att en ny affärsmodell ska byggas upp, där den offentliga och privata sektorn samarbetar för att lösa de vetenskapliga svårigheterna samtidigt som innovativa incitament skapas – både finansiella och andra incitament. Det är alltså inte bara forskningen inom antibiotikaresistens som är stark i Uppsala, utan också informationsspridning och opinionsbildning.

Om Action on Antibiotic Resistance (ReAct) på institutionen för medicinska vetenskapers webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-09-08