Universiteten och det svenska samhällets demokratiska institutioner

Detta tema fokuserar på studier som tar upp frågor som rör hur det svenska samhällets demokratiska institutioner påverkar och påverkas av universiteten och den högre utbildningen. Universiteten har som uppdrag att utbilda dem som arbetar i och ansvarar för samhällets demokratiska institutioner, och genom sin oberoende forskning ska bidra med de faktaunderlag på vilka samhället och medborgarna kan fatta välunderrättade beslut. Universiteten granskar, av tradition lika oberoende som kritiskt, olika samhälleliga strömningar och idéer som dominerar samhällsdebatten. Liksom oberoende media ska universiteten sträva efter att vara en garant för att det öppna samhället fattar välgrundade beslut i god demokratisk anda.

Men det finns också hot mot denna ordning: nya digitala medier och fenomen i anknytning till så kallade post-sanningar är ett bland många hot mot denna ordning, samtidigt som dessa också skapar nya möjligheter både för den högre utbildningen och för demokratin. Forskning som analyserar och problematiserar universitetens demokratiska uppdrag och samspelet med utformningen och förändringen av demokrati och demokratiska processer är i fokus här: hur kunskap, kulturella uttryck och praktiker, bildning och utbildning samspelar med och påverkar det demokratiska samhället; hur relationen mellan demokrati och högre utbildning utvecklats historiskt och i olika kontexter; och vilka problem och möjligheter relationen skapar för demokratin såväl som för den högre utbildningen.

porträtt Dag Blanck

Dag Blanck, projektledare för tema 2

Film

Projektledare Dag Blanck berättar om sin roll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin