Forskningsetik och god forskningssed vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. Därför är det självklart att varje forskare ska säkerställa ett redligt förfarande.

Högskolelagen stadgar att i ”högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas”. Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna.

Vad är god forskningssed?

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar.

När allvarliga avvikelser från god forskningssed sker så kan forskningen anmälas som oredlig, vilket vid universitetet i korthet definieras som att fabricera, förvränga eller plagiera forskningen. Det kan också vara att man saknar nödvändiga tillstånd för att utföra forskningen, eller att ange någon som författare (deltagare i forskningen) som inte är berättigad till det.

Oredlighet i forskning

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet. I nämnden ingår lagfaren ledamot, lärar- och studentrepresentanter, jurist samt universitetsdirektör.

Oredlighet i forskning innefattar:

  • Förfalskning
  • Förvanskning
  • Plagiat
  • Underlåtenhet att inhämta tillstånd eller följa uppställda villkor

Nämnden har också till uppgift att informera om och på annat sätt motverka oredlighet i forskning. Nämnden har dock inte uppgift att ta ställning till forskningens kvalitet.

Kontakt: oredlighet@uadm.uu.se

Nämndens ledamöter

Så hanteras anmälningar om oredlighet i forskning

Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskning (FFP – fabricering, förfalskning och plagiering) utredas av en särskild nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden är placerad Uppsala, i Etikprövningsmyndighetens lokaler.

Vid Uppsala universitet finns numera Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed, NUAF. Nämnden är ett stöd till rektor i frågor som rör bl.a. avvikelser från god forskningssed och i att ta ställning till vilka anmälningar om oredlighet som bör överlämnas till den nationella nämnden. Universitetet har mot bakgrund av den nya lagen infört riktlinjer som ska säkerställa universitetets efterlevnad av de nya bestämmelserna, UFV 2019/1612
 
Vill du komma i kontakt med Uppsala universitets Nämnd för utredning av avvikelser från god forskningssed kan du göra detta via följande e-postadress: nuaf@uu.se

Etikprövning

Den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen gäller bland annat forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en person eller utförs på ett sätt som kan påverka en person fysiskt eller psykiskt, och studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer.

Efter en ändring i lagen 2008 faller fler typer av forskning under lagen: Forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om deltagaren lämnat sitt samtycke eller inte, och forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada deltagaren ska alltid etikprövas, vilket även kan gälla enkäter eller intervjuer.

Forskning som inte faller under lagen kan ändå ha intresse av att projektet prövas. Många tidskrifter och konferenser kräver forskningsetiskt tillstånd för att publicera eller låta ett föredrag hållas. Forskare och studenter kan vilja få etiska råd om ett projekt upplevs känsligt i andra avseenden än vad som täcks in av lagen. Då kan ett rådgivande yttrande inhämtas.

Kontakt

Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed.För frågor om Uppsala universitets övergripande arbete och strategi för forskningsetik och god forskningssed, kontakta Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed.