Forskning

Fullvärdiga akademiska miljöer

Uppsala universitet är ett forskningsuniversitet där kombinationen av djup och bredd inom ett flertal vetenskapsområden kan skapa starka forsknings- och utbildningsmiljöer. Inom många av dessa miljöer bedrivs forskning i världsklass.

  • Närmare 200 internationellt framträdande miljöer och forskargrupper  identifierades vid Uppsala universitets forskningsutvärdering 2011 (KoF11). De flyttar fram gränserna för vårt vetande och ger nya perspektiv på frågor om vårt ursprung, vår samtid, natur och framtid. Tillsammans lägger de den solida vetenskapliga grund som ger förutsättningar för forskningsgenombrott, innovationer och beredskap för det oväntade.
  • Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå integreras systematiskt med universitetets forskning och samverkan. Utbildning på vetenskaplig grund, som även inkluderar praktiknära utbildningar, betonas vid beslut om utbildningsprofiler och forskningsprioriteringar. Studenterna ges tillgång till forskningens infrastruktur och forskande personal deltar i utbildning på alla nivåer.
  • Attraktiva och funktionella campusmiljöer underlättar disciplinöverskridande möten mellan forskare. Universitetet är synligt i stadsmiljön och öppet för möten med omvärlden. Utvecklingen fortsätter under 2016-2020 genom uppförandet av Humanistiska teatern som blir en unik mötesplats för det gränslösa samtalet. Nya Ångström blir ett centrum för Uppsala universitets tekniksatsning. Segerstedthuset, som är under uppbyggnad, kommer att bli ett nytt nav för ledning, stöd, studentservice och samordning. Inom Rudbecklaboratoriet och det nya 100-huset vid Akademiska sjukhuset samlas klinisk och translationell forskning med särskilt fokus på cancerområdet.
  • Forskningen stöds av kvalificerad teknisk och administrativ personal som arbetar integrerat och utvecklingsinriktat tillsammans med forskarna. Särskilda stödfunktioner verkar för att stärka forskarnas arbete med EU-projekt, samverkan och internationalisering.
  • Utveckling av nya produkter, metoder och företag ges kraftfullt stöd genom UU Innovation. Inom innovationssystemet och samverkansplattformen STUNS finns också den framgångsrika företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.
  • Uppsala universitet utvecklar långsiktigt verksamhet vid Campus Gotland. De samlade kompetenserna i Visby och Uppsala representerar ledande akademiska miljöer inom kompetensområden som arkeologi, kulturvård och konstvetenskap liksom inom området hållbar utveckling.

Forskningsstrategier 2016–2020