Forskningsutmaningar

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Universitetet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och forskning bidrar till en bättre framtid. Universitetet ska med all sin bredd och samlade styrka stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt.
 
Målet är att bedriva forskning av högsta kvalitet och relevans. Genom forskning flyttar vi kunskapsfronten framåt och utvecklar metoder för att bättre förstå naturens, människans och samhällets grundfrågor, men bidrar också till att med vetenskaplig metodik utveckla lösningar och kunskapsunderlag i viktiga samhällsfrågor. 

De globala samhällsutmaningarna är många. Det handlar om miljö och hållbar utveckling, liv och hälsa, människan och samhället, teknisk utveckling och innovationer. 

Uppsala universitet står väl rustat att bidra med djupa specialkunskaper och en kompetensbas som spänner över ett brett fält av ämnesområden. Den nödvändiga ämnesspecialiseringen kompletteras med ökade insatser för att initiera och genomföra gränsöverskridande forskning. Med utmaningsdriven forskning med samhället i fokus kan universitetet bidra till en lösning.

Läs mer om forskningsutmaningarna och Uppsala universitets andra mål och strategier