Samhällets energiomställning

Omställningen från fossil energi innebär en stor samhällsförändring. Nya företag och branscher växer medan andra slås ut. Människors beteenden och val påverkar energianvändningen och omvänt har energisystemets uppbyggnad en stor påverkan på människors vardag. Hur ska vi väga storskaliga och småskaliga lösningar mot varandra? Flexibilitet och låga kostnader ställs mot säkerhet och autonomi. Behovet av att utnyttja naturresurser för nya tekniker ställs mot behovet att bevara miljöer.

Vid Uppsala universitet pågår olika typer av forskning som rör samhällets energiomställning och närliggande utmaningar. Flera av satsningarna är samverkansprojekt och har ett tvärvetenskapligt hållbarhetsperspektiv.

Forskningsområden

Energiomställning Gotland 

Energiomställning Gotland är ett långsiktigt samverkansprojekt med det huvudsakliga målet att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100 procent förnybart. Det är ett tvärvetenskapligt projekt med forskare som har spetskompetens inom bland annat förnybar energi, planering och acceptans, energieffektivitet och lagring, klimatförändringar och transporter. Projektet förenar Gotlands speciella geografiska förhållanden med pågående forskning och utbildning inom energiomställning och vindkraft.

Projekt energiomställning Gotland på institutionen för geovetenskapers webbplats

Uppsala Smart Energy Research group – USER 

Den tvärvetenskapliga forskargruppen Uppsala Smart Energy Research group (USER) bedriver forskning för att öka kunskapen om elkonsumenters roll i att skapa smarta elnät. Forskargruppen fokuserar på användarens beteende och på sociotekniska perspektiv på efterfrågeflexibilitet, decentraliserad produktion, lagring och elbilar. Flera av forskningsprojekten handlar om hur flexibel elanvändning kan lösa problemet med elnätets kapacitetsbrist.

Forskargruppen Uppsala Smart Energy Research group (USER):s webbsida om pågående forskningsprojekt

Uppsala University Sustainability Initiatives –  UUSI

Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är ett tvärvetenskapligt initiativ där forskare inom flera områden jobbar tillsammans för att stärka Uppsala universitetets forskning kring hållbarhetsfrågor med grund i Agenda 2030. Syftet är att finna nya lösningar för en mer hållbar framtid. UUSI jobbar med fem utvalda fokusområden: social rättvisa, cirkulär ekonomi, vatten – en gemensam och kritisk resurs, hållbar urban utveckling och klimatledarskap. 

Webbsida om Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

Zennström-noden för klimatledarskap

Noden startades 2015 och består av en 10-årig serie med gästprofessurer i klimatledarskap om två år var. Den samfinansieras av Zennström Philanthropies och fokuserar på de existentiella frågorna kring klimatförändringar. Zennström-noden för klimatledarskap ingår i forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper. 

Zennström-noden för klimatledarskap på institutionen för geovetenskapers webbplats 

Naturresurser och hållbar utveckling

Uppsala universitets forskning om naturresurser, dess exploatering och användning omfattar mänsklighetens utveckling och dess påverkan på de globala ekosystemen. Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling har två huvudsakliga forskningsteman: miljö, natur och samhälle, samt globala energisystem.

Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling på institutionen för geovetenskapers webbplats 

Miljörätt

Miljörättsforskningen i Uppsala är inriktad på genomförandet av det globala politiska målet med hållbar utveckling och underordnade miljömål. Pågående forskningsprojekt behandlar rättsliga förutsättningar för skydd av biodiversitet, adaptiv vattenförvaltning, hållbara energisystem, kemikaliekontroll, genomförandet av miljökvalitetsnormer samt för prövning och kontroll.

Om miljörätt på institutionen för juridiks webbplats

En mätare med ett vridreglage och tre lägen: fossila bränslen, kärnkraftbränslen och förnybar energi. Vridreglaget har ställts på förnybar energi
Senast uppdaterad: 2022-01-27