Klimatutmaningen

Klimatförändring och minskad biologisk mångfald utgör reella hot mot dagens samhälle. Jorden och livets utveckling, natur- och energiresurser, miljö- och klimatfrågor, naturkatastrofer och hållbar utveckling. Allt hänger ihop. Klimatfrågan är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärgående kunskap från olika forskningsområden. Innovativa angreppssätt krävs för att möta klimatförändringarnas komplexa utmaningar.

Vi vet idag att all den koldioxid vi människor släpper ut resulterar i global uppvärmning som påverkar vår jord och allt liv. Klimatförändringarna präglar redan vårt dagliga liv med livsmedelspriser som stiger och minskad tillgång på rent dricksvatten. Forskning och utbildning behövs för att snabbt försöka besvara några av de mest brännande frågorna som väcks i klimatförändringens spår. Forskningen om klimatförändringar handlar om allt från naturen och dess naturresurser, biologisk mångfald, energi- och ekosystem till psykologi, ekonomi, politik och samhälle. Hur kan vi vända utvecklingen?

Utsläpp från en skorsten på en fabrik.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum, noder, infrastrukturer och projekt

Klimatledarskap

Nodens övergripande mål är att aktivt skapa en inter- och transdisciplinär intellektuell miljö som kombinerar utbildning, forskning och upplysningsverksamhet på innovativa sätt och tillämpar kunskap genom rättvisa klimatåtgärder.

Klimatledarskap

Fältstationen Erkenlaboratoriet

Fältstationen har sedan 1940-talet fungerat som en kombinerad forskningsstation och kursgård för forskare och studenter vid Uppsala universitet. Erkenlaboratoriet har utvecklat ett omfattande uppföljningsprogram för sjön Erken, som lett till deltagande i flera större EU-projekt med inriktning mot effekter av klimatförändring och automatisk övervakning av växtplanktonutveckling i sjöar.

Fältstationen Erkenlaboratoriet

Forskningsinfrastrukturen Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Uppsala universitet är en av fem huvudmän för den nationella infrastrukturen Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) som används för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data.

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin