Historik

Karin guidar oss andra på torget i Västerås.

Besök i undersökningsområdet Västmanland 2021

Diskussion kring ett bord

Möte med CEDAR i Umeå 2022

GaW-forskare framför International Institute of Social History i Amsterdam.

Besök vid International Institute of Social History i Amsterdam 2023

Några viktiga hållpunkter i forskningsprojektets och databasens historia

 • Under våren höll Anna Hultén vid Uppsala universitetsbibliotek en QGIS-kurs uppdelad i två workshops för GaW-forskarna.
 • Samtliga aktiva forskare samlades i GaW-labbet och ägnade sig på heltid åt att arbeta i det nya inregistreringsverktyget i databasen GaW den 2–5 maj.
 • Workshop vid IISH i Amsterdam, 14 maj–17 maj, i samarrangemang med Karin Hofmeester (värd) och Danielle van den Heuvel. Vid konferensen deltog samtliga aktiva forskare i GaW, jämte forskare i Amsterdam. Samtalen och presentationerna handlade främst om möjligheten till komparativa studier och metodutveckling.
 • I augusti fick besök av systemutvecklaren Josef Höglund från CEDAR, Umeå universitet, när vi hade "LAN-dag" då vi alla satt och registrerade i databasen.
 • Caroline Laske, lektor och forskare vid Universitetet i Louvain, Belgien, var gästforskare hos GaW under en vecka i september.

 • I maj åkte några medlemmar i GaW till Umeå universitet och hade möte med systemutvecklare vid CEDAR om den fortsatta utvecklingen av databasen.
 • I maj gästades GaW av doktoranden Eliska Bujokova från universitetet i Glasgow, Skottland och under fem månader var doktorand Birgit Dober från Wiens universitet gästforskare hos GaW.
 • Masterstudent Asger Wienberg, Lunds universitet, praktiserade i GaW under våren.
 • Professor Karin Hofmeester, Amsterdam/Antwerpen, var gästforskare hos GaW i en månad under hösten.
 • Masterstudent Sigrid Ejemar, Uppsala universitet, praktiserade i GaW under hösten.

 • Den 11 januari har 19 562 verbfraser samlats in för GaW2-projektet (i hela databasen har 43 920 verbfraser registrerats)
 • Den 23–25 augusti hålls ett internat och projektmöte på Haga Slott med följande forskare i GaW2: Maria Ågren, Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Marie Ulväng, Sofia Ling, Caroline Lindroth, Christopher Pihl, Örjan Kardell, Carl Mikael Carlsson, Jezzica Israelsson, Linnea Henningsson.
 • Bob Pierik, Amsterdam, vistas under hösten i Uppsala som gästforskare i GaW.
 • Masterstudenten Romain Rafai, Uppsala universitet, praktiserar i GaW under hösten.
 • Möte med den vetenskapliga referensgruppen hålls den 26 november i Uppsala. Här ingår Joachim Eibach, Bern, Danielle van den Heuvel, Amsterdam, Amy L. Erickson, Cambridge, Mark Hailwood, Bristol, Ann-Catrin Östman, Åbo, Hilde Sandvik, Oslo, Leif Runefelt, Södertörn och Ulrika Holgersson, Lund.

 • Linnea Henningsson anställs som forskningsassistent i februari.
 • Sofia Ling rekryteras som projektkoordinator och påbörjar sin tjänst i augusti.
 • Masterstudenten Niklas Pettersson praktiserar i GaW under hösten.
 • Caroline Lindroths doktorandprojekt, om Sala silvergruva, inkluderades i GaW.
 • I januari möts GaW2s vetenskapliga referensgrupp i Uppsala. Här ingår Joachim Eibach, Bern, Danielle van den Heuvel, Amsterdam, Amy L. Erickson, Cambridge, Mark Hailwood, Bristol, Ann-Catrin Östman, Åbo, Hilde Sandvik, Oslo, Leif Runefelt, Södertörn och Ulrika Holgersson, Lund.
 • I juni anordnas ett seminarium online med det holländska forskningsprojektet "Freedom of the Streets".
 • Monografin Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880, Jonas Lindström ed. (Opuscula) publiceras.

 • Det s.k. supplikprojektet beviljas medel inom ramen för den s.k. DigArv-satsningen. Projektet bygger på ett samarbete mellan UU och Riksarkivet (Landsarkivet Uppsala). Inom UU medverkar historiska institutionen, institutionen för lingvistik och filologi samt IT-institutionen. Markus Falk, Linda Oja, Tomas Wilkinson och Jezzica Israelsson börjar arbeta med supplikprojektet.
 • Örjan Kardell anställs som forskare med start i maj. Sarah Vorminder anställs som forskningsassistent med start i augusti.
 • Professor Carmen Sarasúa, Barcelona, är gästforskare i GaW under hösten.
 • Maria Ågren utses till rådsprofessor av Vetenskapsrådet (VR).

 • Caroline Lindroth anställs som doktorand med start januari 2018.
 • I januari möts GaW2s vetenskapliga referensgrupp i Uppsala. Här ingår Joachim Eibach, Bern, Danielle van den Heuvel, Amsterdam, Amy L. Erickson, Cambridge, Mark Hailwood, Bristol, Ann-Catrin Östman, Åbo, Hilde Sandvik, Oslo, Leif Runefelt, Södertörn och Ulrika Holgersson, Lund.
 • GaW anordnar konferensen Doing House: Social, Cultural and Political Practices in Early Modern Europe på Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i juni. Vid den sistnämnda deltar även den schweiziska forskargruppen "Doing House and Family", under ledning av Joachim Eibach, och den dansk-svenska forskarguppen LUMEN (Lutheran Mentalit under ledning av Nina Javette Koefoed.
 • 1 juni finns 28 312 verbfraser, som beskriver utfört arbete, registrerade i databasen GaW. Av dessa är 21 432 kvalitetskontrollerade och offentligt tillgängliga.
 • Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström publicerar GaW-monografin Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet (Natur & Kultur).
 • Danielle van den Heuvel och hennes forskargrupp (”The Freedom of the Streets”) besöker GaW-projektet för att diskutera metodfrågor och databasfrågor.

 • Huvudresultaten från GaW1 publiceras i monografin (med flera författare) Making a Living, Making a Difference: gender and work in early modern Europe (Oxford University Press 2017). I recensioner av Making a Living, Making a Difference sägs bland annat att boken ”is a work of formidable primary and secondary collaborative research which will shape the direction of studies of gender and work in early modern Europe for the foreseeable future” [Gender & History, Vol.30 No.1 March 2018, pp. 296–297].
 • Maria Ågren publicerar GaW-monografin The State as Master: gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650-1780 (Manchester University Press 2017).
 • I november 2017 ordnar GaW en workshop i Uppsala dit juniora forskare från Sverige och Finland inbjuds.
 • Riksbankens Jubileumsfond beslutar 2017 att stödja infrastrukturen GaW med ett anslag om 4 264 000 kronor. Vitterhetsakademien ger databasen ett anslag om 250 000 kronor.
 • Systemutvecklare vid CEDAR, Umeå universitet, får i uppdrag att uppdatera webb-applikationerna till databasen GaW.

 • GaW-forskaren Sofia Ling publicerar monografin Konsten att försörja sig: kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750 (Stockholmia Förlag 2016)
 • Våren 2016 beslutar Wallenbergstiftelserna att bevilja Maria Ågren förlängning som Wallenberg Scholar. Ett nytt anslag om 15 miljoner kronor gör det möjligt att realisera ett GaW2-projekt som ska löpa från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström utses till forskningsledare inom projektet.
 • Marie Ulväng och Carl Mikael Carlsson anställs som postdoc-forskare och Jezzica Israelsson anställs som doktorand med start januari 2017.

 • Forskningsprojektet och databasen presenteras vid Kungliga Vetenskaps Societeten i Uppsala, vid Centrum för genusvetenskap, och vid Folkuniversitetet.
 • Resultat från GaW presenteras vid Nordiska Kvinno- och Genushistorikermötet i Stockholm och vid världshistorikerkongressen i Jinan, Kina. Samtidigt görs ett inslag för Vetenskapsradion.
 • Databasen och dess metodologi presenteras vid seminarium på SAOB i Lund, Cambridge universitet och Göteborgs universitet.
 • GaW identifieras som en infrastruktur av potentiellt nationellt intresse av Uppsala universitet.
 • GaW:s nya webbplats lanseras. Databasen GaW, som innehåller omkring 19 000 aktiviteter och 500 000 ord digitaliserad källtext, blir tillgänglig för andra forskare, studenter och allmänhet.
 • Möte med GaW:s vetenskapliga referensgrupp hålls i Uppsala.

 • En fryst version av databasen, GaW 2014, skapas för att utgöra underlag för forskningsprojektets slutrapport, Making a living, making a difference.
 • Rosemarie Fiebranz anställs som lektor i ”Historia, särskilt historisk forskningsinfrastruktur”
 • Julie Hardwick, University of Texas, och Sheilagh Ogilvie, University of Cambridge, är projektets gästforskare.
 • Hösten 2014 medverkar GaW-gruppen vid en historisk konferens om kvinnors arbete vid Glasgow universitet. Konferensen leder fram till att en ansökan om ett jämförande europeiskt projekt lämnas in till the Leverhulme Foundation, med Alexandra Shepard som huvudsökande. Projektet beviljas våren 2015.
 • Maria Ågren presenterar forskningsprojektet och databasen vid en konferens i Rom.

 • Historiska institutionen ingår ett nytt treårigt avtal med DDB om driften av databasen GaW våren 2013.
 • Ett nytt uttagsverktyg blir färdigt i mars 2013.
 • Rosemarie Fiebranz medverkar vid konferens i Sheffield, och Maria Ågren föreläser vid Jyväskylä universitet och Arbetets Museum, Norrköping.
 • Hela projektgruppen (16 författare) publicerar tillsammans artikeln "Praktiker som gör skillnad: Om den verb-inriktade metoden” i Historisk tidsskrift 133:3, Tema Metod.
 • I december 2013 beviljas GaW drygt 4 miljoner från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. Medlen ska användas för att förbättra databasens geografiska täckning samt att skapa en mer ändamålsenlig hemsida.

 • Vid Uppsala universitets utvärdering av kvaliteten i den forskning som bedrivs vid universitetet (KoF 2011) identifieras databasen GaW som särskilt värdefull och intressant: ”We find the GaW database to be a highly innovative and valuable project which represents both continuity and renewal in research [---] we strongly recommend that the university allocates the necessary funds to maintain and ensure the long-term preservation of the database.”
 • Antologin Levebröd: Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? (Opuscula Historica Upsaliensia 47), redaktörer Benny Jacobsson och Maria Ågren, publiceras.
 • 23-24 augusti hålls ett internat på Strömsberg utanför Enköping med samtliga medlemmar i GaW.
 • Under oktober 2011 inleds arbetet med att utveckla ett bättre uttagsverktyg för databasen.
 • Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo är gästforskare vid projektet.

 • Historiska institutionens prefekt skriver på leveranserkännandet av databasen. Ett treårigt driftsavtal med DDB träder i kraft.
 • Amy Louise Erickson från Cambridge är projektets första gästforskare.
 • Våren 2010 söks ett nytt infrastrukturanslag från både VR och Riksbankens jubileumsfond. Båda ansökningarna beviljas hela det sökta anslaget, men eftersom man inte får uppbära två anslag för samma ändamål väljs VR-anslaget.
 • I VR-anslaget ingår en pott för att utveckla ett automatiserat "verbsökningsverktyg". Det konkreta arbetet utförs som ett doktorandprojekt av Eva Pettersson, under ledning av Joakim Nivre vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala.
 • Hela forskargruppen (14 personer) deltar vid konferens i Cambridge i september 2010.

 • En ledningsgrupp för databasen tillsätts. Gruppen fattar beslut i frågor av principiell betydelse för registreringen.
 • I juni får Maria Ågren ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Wallenberg scholar). Anslaget sträcker sig till sista december 2014 och möjliggör för en stor forskargrupp att samarbeta kring samma frågor och med insamling och bearbetning av material.
 • Databasens funktionalitet testas intensivt under hösten.
 • Rosemarie Fiebranz och Jonas Lindström presenterar databasen vid en konferens i Barcelona.

 • Ansökan till VR beviljas medel från och med maj 2008. Rosemarie Fiebranz utses till projekt-koordinator.
 • Demografiska databasen vid Umeå universitet (DDB) får i uppdrag att utveckla en speciellt designad databas.
 • En vetenskaplig referensgrupp för databasen tillsätts.

 • Maria Ågren får medel från Historiska institutionen för att göra en inventering av källmaterial och för att skriva en infrastrukturansökan till Vetenskapsrådet.

Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris till Jonas Lindström

Jonas Lindström, forskningsledare för Gender and Work, tilldelades år 2022 pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för sina "betydelsefulla insatser i gränsområdet mellan historia, i synnerhet arbetets historia, och digital humaniora.".

Läs mer om Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris

Jonas Lindström

Kungliga vetenskapssamhällets pris till Maria Ågren

Priset för framstående tvärvetenskapligt arbete från Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU) tilldelades år 2021 till Gender and Works projektledare Maria Ågren.

Motiveringen lyder:

för hennes breda och metodologiskt innovativa forskning om den tidigmoderna människans arbete och försörjning som ökat förståelsen av hur det moderna samhället vuxit fram

Läs mer om KVSU:s pristagare på deras webbsida

Läs Upsala Nya Tidnings intervju med Maria Ågren om Kungliga vetenskapssamhällets pris (endast för tidningens prenumeranter)

UNT:s artikel finns även att läsa i papperstidningen från 8 oktober 2021.

Maria Ågren

Rudbeckmedaljen till Maria Ågren

Uppsala universitets Rudbeckmedalj år 2020 tilldelas bland andra GaW:s projektledare Maria Ågren med motiveringen att hon:

under lång tid [har] bedrivit framstående forskning inom projektet Gender and Work. Hennes vetenskapliga verksamhet utmärks av metodologiskt nytänkande kring komplicerade frågor. Hon har byggt upp en omfattande forskningsinfrastruktur med områdesöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapsgrenar.

Läs mer om Rudbeckmedaljen och pristagarna på Uppsala universitets nyhetssida.

Rudbeckmedaljen

Disapris till Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström

2020 års Disapris tilldelades Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström för deras bok Horet i Hälsta. En sann historia från 1600-talet.

Läs mer om Disapriset på UU:s webbsida
Se en intervju med Disapristagarna på Youtube

Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström

Forskare sitter på rad på en bänk

Konferens i Cambridge 2010

Gruppbild på deltagarna i projektmötet

Projektmöte i Strömsberg 2011

Forskare sitter kring ett seminariebord.

Referensgruppsmöte i Uppsala 2015

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin