Forskning

Forskningen vid IfU är ledande inom det utbildningsrättsliga området och bedrivs av forskare inom olika vetenskapliga discipliner och lärosäten. Forskningen spänner över ett stort område och leder till ny kunskap om skolans och högskolans förutsättningar. I förlängningen bidrar den till rättsutveckling och till att höja kvaliteten på Sveriges utbildningsväsende.

Här nedan återges pågående forskningsprojekt knutna till Institutet för utbildningsrätt

Vad händer med skolan när barnkonventionen blir lag? (JURED)

Projektet tar sin utgångspunkt i att de rättsliga regleringarna av den svenska skolan har förändrats markant under det senaste decenniet och att vi vet alldeles för lite om hur dessa förändringar kommer till uttryck i olika sammanhang, framför allt vilka konsekvenser de leder till.

För att kunna studera den förändrade rättsliga styrningen används inkorporeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Syftet med projektet är att bidra med kunskap om vad som händer när barnkonventionen iscensätts på olika nivåer i det svenska skolväsendet. Två delstudier genomförs, en med fokus på nationell nivå (tre skolmyndigheter) och en på lokal nivå (tre kommuner och två grundskolor i varje) där bl.a. intervjuer genomförs med nyckelpersoner inom myndigheterna samt med lärare, rektorer och skolchefer.​

  • Projektledare: Andreas Bergh (Uppsala universitet)
  • Medverkande forskare: professor Lotta Lerwall, Uppsala universitet, docent Emma Arneback, Göteborgs universitet, professor Tomas Englund
    Till projektet relateras även doktoranden Maria Rosén samt nationella och internationella samarbetspartners
  • Tidsperiod: Projektet pågår mellan 2022-2024 och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (P21-0148)

Statlig inspektion av skolan - från 1861 till dagens skolinspektion

I detta projekt undersöks hur den statliga inspektionen av skolväsendet varit reglerad alltsedan tillkomsten av folkskolinspektörer år 1861 fram till dagens tillsyn genom Statens skolinspektion. Särskilt fokus ligger på vad som avsetts med inspektion/tillsyn och vilka befogenheter inspektörerna har haft till sitt befogande - både för att genomföra inspektionen och för att åstadkomma rättelse hos skolhuvudmannen.

Projektledare: Lotta Lerwall
Medverkande forskare:

Rätten till utbildning och skolplikt

Detta avhandlingsprojekt behandlar regleringen av skolplikten och rätten till utbildning. Projektet syftar ytterst att tydliggöra elevens rättsliga ställning och elevens möjligheter att få tillgång till sina fri- och rättigheter. Såväl det konstitutionella som det förvaltningsrättsliga regelverket blir centralt i analysen. Som en del av det övergripande syftet kommer potentiella konflikter mellan elevens fri- och rättigheter och skolplikten belysas, för att därefter undersöka om vissa intressen prioriteras vid sådana konflikter.

Avhandlingen ska utgöra ett bidrag till den rättsvetenskapliga forskningen om barns rättigheter och regleringen av skolväsendet. Genom att synliggöra inkonsekvenser i den rättsliga regleringen av skolplikten och rätten till utbildning är förhoppningen att mitt projekt, och den kommande avhandlingen, i förlängningen ska visa på vägar till en tydligare och mer förutsägbar rättslig ställning för den skolpliktiga eleven.

Doktorand: Sara Lundberg
Handledare: Lotta Lerwall och Therése Fridström Montoya

Skolans arbetsmiljö - en rättsvetenskaplig studie

Peters avhandlingsprojekt har den preliminära titeln Skolans arbetsmiljö – en rättsvetenskaplig studie. Projektet handlar om skolans arbetsmiljö. I denna arbetsmiljö befinner sig arbetstagare och elever, vilket aktualiserar situationer som rör både utbildning och arbete. Sådana situationer kräver att skolhuvudmännen – och andra aktörer – tillämpar olika lagstiftningskomplex samtidigt. Mot den bakgrunden sker ofta rättstillämpning av överlappande lagstiftningskomplex (bl.a. arbetsmiljö- och skollagstiftningen). Det är dock inte alltid givet hur både arbetstagares och elevers intressen ska tillgodoses när dessa lagstiftningskomplex tillämpas. Inte heller är det givet hur intressena ska vägas mot varandra. Möjligen går det att tala om ett rättsligt spänningsfält, där arbetstagares och elevers intressen går isär. Avhandlingsprojektet handlar om detta spänningsfält, och tar bl.a. sikte på frågor om rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande vad gäller skolans arbetsmiljö.

Doktorand: Peter Ramsjö
Handledare: Lotta Lerwall och Mikael Hansson

Skolplikt – Om det rättsliga ansvaret vid elevers skolfrånvaro

I detta projekt kommer skolpliktens rättsliga innebörd och omfattning att utredas och analyseras. I detta ingår att närmare undersöka vad plikten innebär för barnet i förhållande till utbildningens övergripande syften och mål. Om ett skolpliktigt barn inte är närvarande i skolan finns risk att dess rätt till utbildning inte tillgodoses och att syftet med skolplikten inte upprätthålls. Bakgrunden till skolfrånvaron kan vara komplext och beröra flera aktörer och myndigheter. En del av avhandlingen kommer därför att behandla det rättsliga ansvaret vid elevers skolfrånvaro. Det är inte alltid tydligt vem som har ansvar, när det inträder och hur omfattande det är. Projektet tar därför sikte frågor kopplade till hur respektive aktörs ansvar rättsligt är reglerat för att möjliggöra för barn att uppfylla skolplikten. Här kommer fokus att vara på vissa aktörer inom skolan, bland annat lärare, rektor och huvudman samt vilka förutsättningar som finns för samverkan med vissa aktörer inom- och utanför skolväsendet.

Projektet väcker frågor om skolpliktens rättsliga ramar och hur ansvaret för elevers möjlighet att uppfylla skolplikten är utformat.

Doktorand: Sara Lyrenäs (Umeå universitet)
Handledare: Ruth Mannelqvist, Lena Enqvist (Umeå universitet) och Lotta Lerwall (Uppsala universitet)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin