CRUSH-Rapport vecka 23

2021-06-10

Varje vecka publicerar CRUSH Covid en veckorapport som visar läget i region Uppsala

Veckorapport

Rapport vecka 23

Vår dashboard:
https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/

Sammanfattning

Vi ser en fortsatt kraftig minskning av antalet bekräftade fall per invånare (incidens) jämfört med förra veckans rapport (167 resp. 263 fall/100,000 vuxna/14d) på länsnivå. Andel positiva fall (positivitet) har sjunkit från 6 % (v20-21) till 4 % (v21-22).

Samtliga kommuner har tydligt avtagande trend i nya fall de senaste veckorna (Figur 2).

På stadsdelsnivå så noterar vi högst incidens och en uppåtgående trend i Romberga (Enköping), Östra Ängby (Knivsta) och Karlholmsbruk (Tierp).

I värmekartan (figur 8) ser vi att ”den tredje vågen” har dämpats ned över alla åldrar på regionnivå, även de åldrar som ännu inte erbjudits vaccin i stor utsträckning.

Mediantid från symptomdebut till genomförd smittspårning var oförändrad under vecka 22 (4 dagar) jämfört med vecka 20 och ca 71% spåras inom 4 dagar efter symptomdebut (figur 7). Då antalet testpositiva sjunker är det betydligt färre att smittspåra.

Vaccination
Vi kan konstatera att en mycket hög andel över 80 års ålder nu är fullvaccinerade och att den stora majoriteten av personer över 60 år har fått minst en dos för mer än tre veckor sedan. Därtill har stora majoriteten av 50-60 åringar påbörjat vaccinationen, figur 14. Vi ser ingen skillnad mellan kommunerna som inte kan förklaras av befolkningens ålderssammansättning, 15a-h.

Vi har också analyserat täckning av vaccination i befolkningen som är minst 50 år på postnummernivå. Vi finner att täckningen är god eller mycket god i samtliga postnummerområden, med ett spann från 75% till 100%. Lägst andel vaccinerade över 50 år ses i postnummer i Romberga, Galgvreten och Gottsunda. Dessa siffror skall ses som ungefärliga av två skäl: 1) Populationen är från 2019, och kan ha ändrats signifikant sedan dess 2) Endast personer vaccinerade i Region Uppsala är inräknade.

Nyhet! Vi har illustrerat samband mellan vaccinerad andel av befolkningen och covid-19 förekomst över tid i ett ”bubbeldiagram” på dashboarden. Tanken är att se om det finns ett tröskelvärde där smittan är låg i samtliga stadsdelar. Vissa stadsdelar har mycket hög andel vaccinerade, framför allt beroende på hög medelålder. Ingen tecken på immunitet på stadsdelsnivå noteras ännu.

Tidiga signaler
1177, 112
På länsnivå ligger antal samtal med anledning av covid-associerade symptom lägre än veckan innan och ambulansutryckningar sjunkit ytterligare, figur 8. Vi noterar att 1177 ökar något i Enköping kommun.

Covid Symptom Study
Förekomst av covid-associerade symptom lägre jämfört med vecka 20, figur 12.

Avloppsmätning
Mycket låga nivåer virus har uppmätts i samtliga kommuner där mätning görs. I Östhammar noteras en uppgång, men tolkas med försiktighet.

Google Mobility
Google Mobility mäter antalet mobiltelefoner på områden som klassas som arbetsplatser, handel och hem (Figur 16). Vi ser tendens till en ökad närvaro på i handeln.

Predicerad sjukvårdsbelastning (MoVIn)
Sommaruppehåll