CRUSH-Rapport vecka 24

2021-06-17

Varje vecka publicerar CRUSH Covid en veckorapport som visar läget i region Uppsala

Veckorapport

Rapport vecka 24

Vår dashboard:
https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/

Sammanfattning

Denna vecka är rapporten begränsad på grund av sjukdom

Vi ser en fortsatt kraftig minskning av antalet bekräftade fall per invånare (incidens) jämfört med förra veckans rapport (100 resp. 167 fall/100,000 vuxna/14d) på länsnivå. Andel positiva fall (positivitet) har sjunkit från 4 % (v21-22) till 3 % (v22-23). På kommunnivå ligger Östhammar kommun högst i inciden men med nedåtgående trend.

På stadsdelsnivå så noterar vi högst incidens i Romberga (Enköping), Karlholmsbruk (Tierp) samt Polackbacken/Kåbo (Uppsala).

I värmekartan (figur 8) ser vi att ”den tredje vågen” har dämpats ned över alla åldrar på regionnivå, även de åldrar som ännu inte erbjudits vaccin i stor utsträckning. I Enköping kommun noterar vi något ökad testning och testpositivitet i åldrarna 20-39 år.

Mediantid från symptomdebut till genomförd smittspårning var minskad under vecka 22 (3.3 dagar) jämfört med vecka 21 och cirka 78% spåras inom 4 dagar efter symptomdebut (figur 7). Då antalet testpositiva sjunker är det betydligt färre att smittspåra.

Vaccination
Vi har också analyserat täckning av vaccination i befolkningen som är minst 50 år på postnummernivå. Vi finner att täckningen är god eller mycket god i samtliga postnummerområden, med ett spann från 75% till 100%. Lägst i postnummerområden i Gottsundaområdet. Dessa siffror skall ses som ungefärliga av två skäl: 1) Populationen är från 2019, och kan ha ändrats signifikant sedan dess 2) Endast personer vaccinerade i Region Uppsala är inräknade.

I figur 14 visas vaccinationstäckning över åldersgrupper och biologiskt kön i Region Uppsala och i figur 15 a-h i respektive kommun. Vi ser att en majoritet av befolkningen från 45 års ålder nu har påbörjat vaccinering och från 75 års ålder är en majoritet nu fullvaccinerad (två veckor efter andra dosen).

Tidiga signaler
1177, 112
På länsnivå ligger antal samtal med anledning av covid-associerade symptom lägre än veckan innan och ambulansutryckningar sjunkit ytterligare, figur 8. Vi noterar att 1177 fortsatt ökar i Enköping kommun och även något i Heby.

Covid Symptom Study
Förekomst av covid-associerade symptom lägre jämfört med vecka 20 i områden 81, områden 75 och 74.

Avloppsmätning
Mycket låga nivåer virus har uppmätts i samtliga kommuner där mätning görs. I Enköping kommun noteras en uppgång, men tolkas med försiktighet.

Google Mobility
Google Mobility mäter antalet mobiltelefoner på områden som klassas som arbetsplatser, handel och hem (Figur 16). Vi ser tendens till en ökad närvaro på i handeln.

Predicerad sjukvårdsbelastning (MoVIn)
Sommaruppehåll