Resebidrag: First official conference arranged by the Nordic Society for research on Masculinities: "Changing Men and Masculi...

Tidsperiod: 2008-11-17 till 2009-01-31

Projektledare: Anne-Sofie Nyström

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med konferensresan är att etablera och upprätthålla nätverk med nordiska maskulinitetsforskare samt att ta del av aktuell forskning och få teoretiska och metodologiska kommentarer på två olika forskningsprojekt: en delanalys inom mitt pågående avhandlingsarbete och en projektplan för ett nystartat forskningsprojekt. För avhandlingsarbetets del handlar det om ett tillfälle att få synpunkter på analyser av mitt empiriska material i ett sammanhang där ledande forskare inom fältet är närvarande, för det nystartade projektets del handlar det i hög grad om att etablera ett nytt nätverk och ta del av aktuell forskning på området samt i ett initialt skede få konstruktiva synpunkter på det planerade projektet. Konferensens tema om jämställdhet i välfärdsstater ligger helt i linje med båda projektens frågeställningar. Papperna kommer att presenteras dels inom en workshop om "The education and upbringing of boys and the formation of masculinities" och dels inom "Work, technology, and machines". Konferensen samlar en stor del av de nordiska forskare som bedriver studier om maskulinitet samt pojkar/mäns identitetsskapande och praktiker varför detta sammanhang utgör ett unikt tillfälle att få synpunkter och del av forskningsfronten specifikt vad gäller studier om relationen mellan genusrelationer, organisation och elevidentitet/ideal/praktiker respektive yrkesidentitet/ideal/yrkespraktiker.