Resebidrag: Det 27:e Nordiska Historikermötet, Tromsö, 11-14 augusti 2011.

Tidsperiod: 2011-06-01 till 2011-08-31

Projektledare: Olle Jansson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med den resa som jag ansöker om medel för att delta vid är ”Den 27. Nordiska Historikerkonferensen” som arrangeras 11-14 augusti 2011 hos Institutet för historia och religionsvetenskap vid Universitetet i Tromsö. Konferensen innehåller 3 fulldags-sessioner, 19 halvdags-sessioner, 16 rundabordssamtal, 4 projektpresentationer samt 20 öppna föreläsningar. Det finns inga uppgifter om ungefärligt antal deltagande, men enligt konferensens hemsida kommer deltagandet att vara rekordhögt med aktiva forskare i historieämnena från samtliga nordiska länderna. Med en så stor konferens är även utbudet av teman stort och varierande. Mitt accepterade bidrag, med titlen Rekrytering av utländsk arbetskraft till svensk industri under efterkrigstiden, är en presentation baserad på mitt pågående avhandlingsprojekt och kommer att bestå av en fallstudie över den rekrytering av utländsk arbetskraft som bedrevs av Bultfabriks AB i Hallstahammar under åren 1947-1969. Avsikten med paperet är att visa på förtjänsterna med en ytterligare en dimension i ett försök att förfina våra kunskaper om detta viktiga skede i svensk efterkrigshistoria. I mitt paper kommer jag även att med mitt exempel visa på möjligheterna och problemen som finns med att använda företagsarkiv som huvudsaklig primärkälla som en väg att utveckla och diskutera den etablerade historien om arbetskraftsinvandringens omständigheter och orsaker. . Med tanke på att mitt forskningsområde – internationell arbetsmigration – per definition har en internationell prägel ser jag det som väldigt viktigt att också få kommentarer och respons från forskare på en internationell nivå. Samtidigt ger det mig möjligheter att knyta kontakter, vilket kommer att gynna såväl mitt avhandlingsarbete som eventuella framtida forskningsprojekt.