Resebidrag: Midwest Political Science Association (MPSA)Conference, Chicago, 11-15 april 2012

Tidsperiod: 2012-03-01 till 2012-04-30

Projektledare: Julia Jennstål

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Jag ämnar delta i en konferens som anordnas av Midwest Political Science Association (MPSA) i Chicago, 11-15 april. Jag har blivit accepterad att presentera ett papper på panelen "Personality and Political Preferences". Mitt konferensbidrag har titeln, "Is there a 'Deliberative Personality'?: Exploring deliberative behavior from a personality trait approach." I detta papper integreras två forskningsfält - deliberativ teori och personlighetspsykologi (Big Five). I papperet förs en diskussion kring implikationerna av att ta hänsyn till individuella olikheter i teorier kring "det goda samtalet". Jag argumenterar för att ett gott samtalsklimat ofta hänger samman med förekomsten av "deliberativa" personligheter. Den forskning jag bedriver har konsekvenser för hur man kan få tillstånd positiva, konstruktiva gruppdynamiska processer genom att ta hänsyn till individ faktorer och gruppkonstellationseffekter. Forskningen är relevant för de delar av samhället där samverkan mellan individer är avgörande, dvs många typer av arbetsplatser såväl som inom det politiska livet.Papperet är en omarbetad version av ett kapitel av min monografiavhandling som jag försöker få publicerad i en internationell tidskrift. Ett deltagande vid MPSA i Chicago skulle vara värdefullt för mig både för att det skulle kunna utveckla och stärka min argumentation i avhandlingen och för utformandet av artikeln. Ytterligare ett skäl till att delta är för att flera utav personerna i panelen är viktiga för mig att knyta kontakt med inför tiden efter disputationen (som är planerad till september 2012).