Studera samband mellan byggnadens status och upplevd luftkvalitet, inomhusklimat och hälsa i svenska bostäder med hjälp av inspe

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Greta Smedje

Medarbetare: Dan Norbäck, Håkan Nilsson, Greta Smedje

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 559 000 SEK

BETSI studien, som genomfördes av Boverket 2009, visade att en stor andel bostäder i Sverige har fukt- och mögelskador och för låga luftflöden. Man föreslår därför en utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med uppföljning av förekomsten av fukt i byggnader och av den obligatoriska ventilationskontrollen. BETSI ger också en unik möjlighet att studera samband mellan byggnaden som system ända fram till brukaren, liksom metoder för att göra detta. Forskning har belagt att fukt i byggnader och för låga luftflöden kan ge hälsobesvär. Omfattningen av fuktskador och låga luftflöden i svenska bostäder gör det viktigt att värdera olika nivåer på flöden och typ av skada i relation till olika hälsosymptom. Metoder för att påvisa fukt och låga luftflöden är tekniska inspektioner, mätningar, och/eller att fråga boende om sin innemiljö med hjälp av enkät. Ofta föreslås användning av enkäter, som en första scanning om var innemiljöproblem finns, så att man kan rikta de tekniska mätningarna mer kostnadseffektivt. Trots det finns det ute i verksamheten en tveksamhet över enkätresultatens trovärdighet. Det finns få epidemiologiska innemiljöstudier som validerar samband mellan resultat från tekniska inspektioner och mätningar med upplevd innemiljö och hälsa och de som gjorts har kommit fram till olika resultat. Fler valideringsstudier behövs. I projektet används data från BETSI för att studera samband mellan inomhusmiljön och hälsa samt för validering av metoder för detta.