Gästforskare: Systematisk textkondensering – att porträttera verklighet och vara verkligheten trogen. En föreläsnings- och se...

Tidsperiod: 2012-10-01 till 2012-11-30

Projektledare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Socialpediatriska forskargruppen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, bjuder in Kirsti Malterud, professor emerita vid Universitetet i Bergen som gästförläsare, seminarieledare och handledare för en tre veckors period under november 2012. Professor Malterud är en erfaren forskare som har utvecklat en kvalitativa ansats inom vårdforskningens område, s.k. systematisk textkondensering. Hon har skrivit ett flertal böcker och vetenskapliga artiklar över metoden och bidragit med nya reflektioner över tolkning av intervjutexter. Hennes publikationslista omfattar 268 titlar, av vilka 216 är egen forskning eller reviewartiklar. Hon betonar själv sitt tvärvetenskapliga arbete, som främst varit fokuserat på områden som rör allmänläkaryrket, kvinnans hälsa och kvalitativa forskningsmetoder. Med sina värdefulla kunskaper och gedigna erfarenheter kan hon bistå våra doktorander, forskare och studenter på högre nivåer med att fördjupa deras förståelse för den kvalitativa forskningsintervjun och analysprocessen.Vår forskargrupp arbetar med utvärdering och utveckling av föräldrastödsprogram och sjukvårdens arbete med barn och föräldrar. Vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder som komplement till varandra. Flera av våra doktorander använder i sin forskning intervjuer som metod för datainsamling och har valt den systematiska textkondenseringen som analysmetod. Här finns ett behov av att ventilera sina reflektioner och diskutera sitt arbete med en senior forskare som har gedigen kunskap och erfarenhet av kvalitativ dataanalys. En seminarieserie under ledning av professor Malerud som är författare till den hos oss flitigt använda metodboken Kvalitativa metoder i medicinsk forkskning skulle vara av mycket stort värde.Kontakten med professor Malterud kan också vara av intresse för andra institutioner med forskning inriktad på människors upplevelser av vården där intervjun används som metod.