Resebidrag: 16th Annual Conference of European Business Association (EBHA), Paris, 30 aug-1 sep 2012

Tidsperiod: 2012-05-01 till 2012-09-30

Projektledare: Olle Jansson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med den resa som jag ansöker om medel för att delta vid är European Business History Associations årliga konferens i Paris mellan den 30:e augusti och 1 september 2012. Mitt accepterade bidrag, med titlen ”Strategies for Recruitment of Foreign Labour to Swedish Industry during the Post-war Era – The Case of a Mid-size Manufacturing Firm”, är en presentation baserad på mitt pågående avhandlingsprojekt och kommer att bestå av en fallstudie över den rekrytering av utländsk arbetskraft som bedrevs av Bultfabriks AB i Hallstahammar under åren 1947-1967. Avhandlingsprojektet (som förväntas bli klart 2014) har som ambition att problematisera och pröva generella ekonomiska och historiska teorier kring arbetskraftsinvandring genom studier av enskilda företag för att klargöra orsaksamband och strategiska avvägandens inflytande på arbetsmarknaden. Med tanke på att mitt forskningsområde – internationell arbetsmigration – per definition har en internationell prägel ser jag det som väldigt viktigt att också få kommentarer och respons från forskare på en internationell nivå. Dessutom föreligger det, enligt min uppfattning ,en onödig lucka mellan arbetsmarknads- och företagshistoriker, där de förra endast i begränsad utsträckning intresserar sig för att säga sig in i grunderna till de enskilda företagens agerande samtidigt som företagshistoriker i allmänhet inte uppvisar något större intresse för rekryteringsfrågan i sina studier av företags strategiska beslut. Slutligen ger det mig möjligheter att knyta kontakter, vilket kommer att gynna såväl mitt avhandlingsarbete som eventuella framtida forskningsprojekt.