Resebidrag: International Conference on Communication in Healthcare, University of St Andrews, Scotland, 4-7 September 2012

Tidsperiod: 2012-09-01 till 2012-09-30

Projektledare: Elenor Kaminsky

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Syftet med resan är att presentera preliminära resultat från tredje delstudien i min avhandling, med det övergripande syftet att utforska olika aktörers syn på sjukvårdsrådgivning per telefon samt innehåll och utfall av samtal med fokus på pediatrik. Delstudie I beskriver hur telefonsjuksköterskor förstår sitt arbete och delstudie II beskriver och jämför resultat i pediatriksamtal. Båda är publicerade och har rönt stor uppmärksamhet (inte minst sedan fäder i dubbel utsträckning visat sig få hänvisning vidare medan mödrar i motsvarande utsträckning erhållit egenvårdsråd). I Studie III har ett mycket strategiskt sample av 21 föräldrar intervjuats om sina förväntningar på och erfarenheter av att ringa 1177 och det är för att diskutera dessa preliminära resultat som jag ansöker om FAS resebidrag. Barnsamtal utgör upp emot hälften av de 6 miljoner samtal som drygt 1000 telefonsjuksköterskor vid 1177 tar emot årligen. Föräldrar är således de vanligaste uppringarna till den nya nationella sjukvårdsaktören 1177. Att göra deras röst hörd kan bidra till utveckling av rådgivningen i pediatriksamtal vid tjänsten och resultatet tillämpas vid vårdutbildningar. För Studie IV har alla verksamhetschefer och representanter för Sveriges alla landsting vid 1177 under våren 2012 intervjuats om sin syn på telefonsjuksköterskans arbetsvillkor, mål och organisatoriska förutsättningar samt hur de ser på resultaten för de pediatriksamtal vi studerat. International Conference on Communication in Healthcare anordnas av the European Association of Communication in Healthcare, knuten till tidskriften Patient Education and Counseling. Forumet är mycket relevant för min avhandling i allmänhet och för delstudie III i synnerhet, då föräldrars kommunikation med telefonsjuksköterskor ej tidigare studerats från uppringarperspektivet. Ämnet torde vara relevant för FAS då 1177 är en ny ledarskapsorganisation för sjuksköterskor, som använder ny teknik enligt politikers önskan om styrda patientflöden.