"Vi behöver ingen lag!" Sprickor i det svenska lutherska 1800-talet? Författare: Cecilia Wejryd

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Cecilia Wejryd

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 24 000 SEK

Boken bearbetar frågan om hur och varför svensk kristenhet under 1800-talet gick från att ha haft en gemensam grundsyn på den kristna människans behov av Guds lag till att det parallellt existerade flera olika föreställningar om lagens plats i den kristna människans liv. I fokus är nio väckelseledare, vilka i sin samtid betecknades som antinomistiska, och deras förhållande till moderniteten. Var och en av dem ägnas en delstudie i vilken det ingår en analys av undersökningsobjektets väg till avståndstagande från omgivningens kristendomstolkning och den lutherska ortodoxins uppfattning om lagen samt en detaljstudie av uppfattningen om lagens funktion i förhållande till den kristna människan. Nästa steg i analysen bygger på tre teorier om väckelsens förhållande till det moderna. Den första hämtas från D. Bebbington som ser den evangelikala väckelsen (i den engelska betydelsen av begreppet) som en produkt av modernitet och upplysning. Den andra hämtas från W. R. Ward som hävdar att samma väckelse utgör en reaktion mot upplysningen och en alternativ modernitet med egna förmoderna källor och en självständig tankevärld. Den tredje bygger på P. Berger som hävdar att väckelsen är samtidigt är produkt av och en reaktion mot moderniteten. Utifrån dessa tre teorier om väckelsens förhållande till det moderna undersöks i vilka idétraditioner som de olika formerna av så kallad antinomism befinner sig.