Resebidrag: BSA Annual Conference 2013, London, 3-5 april

Tidsperiod: 2013-03-01 till 2013-04-30

Projektledare: Andreas Melldahl

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Resebidraget söks för presentation vid British Sociological Association's Annual Conference i London, april 2013. Presentationen är den första av en bärande del av min avhandling (disputation är planerad till hösten 2014), som är ett försök att med hjälp av begrepp från Pierre Bourdieus sociologi - i synnerhet det sociala rummet och olika typer av kapital - teckna en bild av sociala avstånd mellan individer, grupper, fraktioner och klasser genom en analys av data från SCB. Tidigare studier av detta saknas i Sverige och har internationellt uteslutande gjorts på enkätmaterial. De högkvalitativa svenska registerdata gör det möjligt att återskapa nyanserade mått på ”kapitalportföljerna” hos hela befolkningen. I fokus står förhållanden år 1990 (sista året befolkningsräkningar av den gamla sorten gjordes). Fortsatta studier avser att undersöka konsekvenserna av den strukturerade fördelning av resurser som presentationen kartlägger. Det senaste decenniet har en rad brittiska sociologer gjort stora insatser i vidareutvecklingen av Bourdieus arv, både i form av omfattande empiriska studier och mer teoretiskt orienterade inlägg – bland annat genom ett helt temanummer av British Journal of Sociology år 2005. För första gången ordnas vid denna årligt återkommande konferens, som samlar brittiska såväl som andra internationella sociologer, dessutom en ström av sessioner av "Bourdieu Study Group", inom vilken presentationen äger rum. Detta ger goda möjligheter till särdeles initierade kommentarer och fruktbara diskussioner kring innehållet.