Gästforskare: Cathy Mihalopoulos, docent, Deakin University, AustraliaHälsoekonomiska analyser av preventiva insatser för a...

Tidsperiod: 2013-05-01 till 2013-06-30

Projektledare: Anna Sarkadi, Anna Sarkadi Kristiansson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Internationellt samarbete

Socialpediatriska forskargruppen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, bjuder in Cathy Mihalopoulos, docent i hälsoekonomi vid Deakin University i Australien som gästforskare under maj 2013. Cathy Mihalopoulos forskning fokuserar på hälsoekonomiska analyser av insatser inom områdena psykisk hälsa och psykosocial omvårdnad. Hon har stor erfarenhet av att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av randomiserade kontrollerade studier samt av att jämföra olika insatser vars resultat kan användas som underlag för prioriteringar av samhällsresurser. Cathy Mihalopoulos är en av de ledande hälsoekonomerna inom området psykisk hälsa och hennes publikationslista omfattar drygt 60 titlar av både artiklar och rapporter. Hon har tillsammans med sina kollegor utvecklat en metod kallad Assessing Cost-Effectiveness (ACE) för prioritering av preventiva insatser inom området psykisk hälsa. Mihalopoulos vistelse kan vara en unik chans för våra doktorander och forskare att få ta del av hennes expertkunskaper och utvidga sina kunskaper när det gäller enskilda metoder för hälsoekonomisk utvärdering av preventiva insatser. Vår forskargrupp arbetar med utvärdering och implementering av föräldrastödsprogram. Föräldrastödsprogram syftar till att främja barns psykiska hälsa och förebygga problem som kopplats till tidig uppkomst av psykisk ohälsa. Två av våra doktorander och en av våra forskare inriktar sin forskning på hälsoekonomiska utvärderingar av föräldrastödsprogram. I sitt arbete försöker de tillämpa de klassiska hälsoekonomiska utvärderingsmetoderna för att beräkna programmets kostnadseffektivitet. Eftersom hälsoekonomiska studier inom folkhälsa i allmänhet och psykiskt hälsofrämjande i synnerhet är mycket sparsamt förekommande, finns det ett stort behov av att diskutera det pågående arbetet med och få hjälp av en senior forskare som har grundlig kompetens och erfarenhet av dessa metoder från ett annat internationellt lärosäte.