Att förändra attityder kring kvinnlig könsstympning bland somaliska immigranter i Sverige: en klusterrandomiserad kontrollerad interventionsstudie

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Birgitta Essén

Medarbetare: Carina Källestål, Sara Johnsdotter, Katarina Ekholm Selling, Anna Wahlberg

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 880 000 SEK

Då kvinnlig könsstympning kan ge upphov till både akuta och framtida medicinska komplikationer syftar detta projekt till att minska antalet nyanlända somalier i Sverige som ställer sig positiva till utförandet av kvinnlig könsstympning. Interventionen består av ett flertal möten mellan etablerade somalier som motsätter sig utförandet av kvinnlig könsstympning och nyanlända somalier. Målet är att öka motståndet mot kvinnlig könsstympning hos den sistnämnda gruppen och därmed minska antalet könsstympade flickor. Idag finns det cirka 44 000 somalier i Sverige, vilka hör till de immigranter som starkast förknippas med kvinnlig könsstympning. Antropologisk forskning har visat att det finns ett utbrett motstånd mot kvinnlig könsstympning bland etablerade somalier och förekomsten av denna tradition tros vara låg bland somalier som bott i Sverige en längre tid. Däremot kan man förväntas hitta ett utbrett stöd för kvinnlig omskärelse bland nyanlända somalier då det i Somalia anses vara kvinnans ”normala” tillstånd och omkring 98% av alla kvinnor är könsstympade. Det finns därför ett behov av interventioner specifikt riktade mot nyanlända somalier. Flera av medlemmarna i forskargruppen har väletablerade kontakter och lång erfarenhet av att arbeta med somalier, och de har i många år forskat kring kvinnlig könsstympning och somaliers hälsa. Forskargruppen tilldelades ett Forte förstudie anslag (Dnr 2013-2095) för att utveckla interventionen vilken nu har börjat implementeras i vissa studieområden. Vi bedömer att denna intervention har goda chanser att förbättra hälsan för unga somaliska kvinnor i diaspora och att reducera ojämlikheten i reproduktiv hälsa i ett globaliserat samhälle. Vidare tror att denna studie kan bidra till att öka kunskapen hos yrkesgrupper som i arbetet kommer i kontakt med kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning och därmed förbättra bemötandet av dem.