Vetenskapligt nätverk för samverkan mellan migration och global reproduktiv hälsa

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Birgitta Essén

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 600 000 SEK

De nordiska länderna har många forskare haft en lång tradition av forskning inom i global reproduktiv hälsa, med flera doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter baserade på material från utvecklingsländer som följd. Nordiska forskare har nyligen börjat undersöka kvinnors hälsa samt mödra- och perinatal ohälsa bland immigranter, speciellt från Afrika, i jämförelse med den infödda befolkningen. I detta sammanhang har vi haft möjlighet att bilda ett nätverk mellan forskare i global reproduktiv hälsa och immigranters hälsa, som har varit mycket framgångsrikt sedan det började 2009.Målet för nätverket är att förena kunskaper och erfarenheter om kvinnors hälsa i låginkomstländer och hur man kan anpassas detta till en grupp immigranter i en höginkomstmiljö som den i Sverige. Målet är att länka samman forskning inom internationell reproduktiv hälsa med flyktingperspektiv och att utarbeta riktlinjer för de bästa metoderna.Deltagarna är seniora och yngre forskare inom medicin, barnmorse- och samhällsvetenskap (antropologi,socialt arbete). Att forskare med såväl kvalitativ metodkunskap som kvantitativ träffas har varit en styrka i vår slutsatser. Nätverket främjar unika kompetenser inom gruppen på ett sätt som bidrar till att dela resultat från en låginkomstmiljö hos en grupp immigranter i en högresursmiljö, samt att dela stimulerande och innovativa forskningsområden i en nord-sydlig såväl som i en syd-nordlig riktning. Nätverket har varit ett forum för diskussion och utbyte av idéer, speciellt inom metodologi samt kulturella och socialekonomiska aspekter. Under 2009-2015 har vi haft ett 10-tal metodrelaterade workshops för svenska kollegor (ca 15 personer/möte) samt 8 nätverksträffar med nordiska deltagare (ca 30 personer/möte) inom abort, kejsarsnitt, mödradödlighet, könsstympning, hedersrelaterat våld, religion och reproduktiv hälsa, infertilitet och surrogatmödraskap. Mötena kommer i nästa fas utveckla guidelines för best-practice och implementeringsråd.