Kan elektroniska rekommendationer förbättra sökintensiteten och matchningen på svensk arbetsmarknad?

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Lena Hensvik

Medarbetare: Thomas Le Barbanchon, Roland Rathelot

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 030 000 SEK

En god förståelse för individers och företags sökbeteende i matchningsprocessen är central för utformningen av arbetsmarknadspolitiken. Trots detta är kunskapen kring vad som styr matchningen otillräcklig, vilket delvis har att göra med bristfällig information om hur arbetssökande individer och rekryterande företag går tillväga för att hitta varandra. Vårt projekt syftar till att bidra med ny kunskap om sökbeteendet hos arbetssökande och företag på den svenska arbetsmarknaden. Förhoppningen är också att projektet ska förbättra förståelsen för de informationsproblem som ligger till grund för den moderna arbetsmarknadsteorin.För att uppnå syftet kommer projektet inledningsvis att samla in nya data om individers och företags sökbeteende på Sveriges största jobbsajt Platsbanken. Dessa data kommer sedan att matchas mot individuppgifter i administrativa register, vilket ger unika möjligheter att beskriva sökaktiviteten och dess relation till viktiga realiserade arbetsmarknadsutfall, såsom ingångslöner och anställningarnas längd, för en stor andel av Sveriges arbetssökande och rekryterande företag.Utöver en beskrivande ansats, kommer projektet även att utvärdera randomiserade försök med automatiskt genererade plats- och kandidatförslag till arbetssökande och företag som använder sajten. Dessa försök syftar dels till att mäta graden av geografisk och kvalifikationsmässig mismatch på den svenska arbetsmarknaden, och dels till att besvara om automatiska rekommendationer kan minska arbetslöshets- och vakanstiderna samt graden av mismatch. Resultaten från projektet förväntas bidra med viktig kunskap som kan informera och utveckla sök- och matchningsteorin. Mer konkret kommer projektet också bidra med kunskap kring hur moderna jobbsajter ska designas för att öka matchningseffektiviteten. Vi hoppas att denna forskning i förlängningen leder till minskad friktionsarbetslöshet, samt till ökad produktivitet bland anställda genom förbättrad matchning på den svenska arbetsmarknaden.