Mentorsmetoden som ett medel att stärka kvinnors hälsa i relaion till HIV och ojämlika könsrealtioner

Tidsperiod: 2017-10-01 till 2019-09-30

Projektledare: Mona Eliasson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 630 000 SEK

Projektet har ett dubbelt syfte:1. Att undersöka framgångsrika mentorsmetoder i Sydafrika för att hantera och förstärka HIV-smittade kvinnors hälsa och välfärd.2. Att lära av dessa för att applicera i Sverige, t ex på kvinnojourer och vård-institutioner särskilt för invandrade kvinnor.Kvinnor får fler hälsoproblem i sina liv än män men detta är inte bara ett medicinskt problem. Sociala och kulturella faktorer är viktiga både för problemförståelse och för framgångsrik behandling. Brist på jämställdhet inbegriper våld och misshandel, inklusive påtvingade sexuella kontakter även inom en relation, och anses ge påtagliga konsekvenser för kvinnors hälsa över hela världen. Våld mot kvinnor förekommer också i samband med HIV och får allvarliga konsekvenser både för kvinnor och barn, men även för omgivningen. HIV är i sig inget stort problem i Sverige, det är däremot andra STIs och våld i en relation. I riskzonen är grupper av immigrerade kvinnor som lever under svåra socio-ekonomiska omständigheter och är tveksamma till samhällets vårdinstitutioner. I båda länderna spelar NGOs en viktig roll för att skydda kvinnor och deras hälsa genom stöd, utbildning och vägledning.Sydafrika har tvingats utveckla olika metoder för att motverka spridningen av HIV o d. Några av dessa har som uttryckt mål att ge kvinnor styrka och makt över sitt eget liv som komplement till medicinska insatser, för att motverka HIV och stärka barns hälsa. ( t ex Philani, m2m, Yabonga). Dessa organisationer har med framgång utvecklat och tillämpat mentorsmetoder för HIV-smittade kvinnor. Den svenska sjuk- och hälsovården är välutvecklad men sviktar bitvis vad gäller vissa grupper. De NGOs som arbetar med utsatta kvinnor har ännu inte tillämpat mentorsmetoder utan föredrar ofta grupp- eller enskilda samtal. Här synes mentorsmetoden kunna bidra med långtidspåverkan för utvalda grupper. Mentorsprogrammen i Sydafrika erbjuder tillfälle att lära från insidan och få nya insikter.