Videography of 'Alternative Entrepreneurships' - Prezi’s cultivation of openness and anti-racism

Tidsperiod: 2015-04-01 till 2018-12-31

Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 10 026 372 SEK

Videoetnografi om 'alternativt entreprenörskap' - stimulerande av öppenhet och anti-racism på Prezi. I spåren av den ekonomiska krisen har forskare och praktiker upprepade gånger efterfrågat mer ansvarsfulla företag. Det Ungerska ICT-företaget Prezi är här ett typexempel på hur företag idag faktiskt tar ökat ansvar, till och med genom att adressera provokativa sociala och politiska problem. Prezi arbetar intensivt med öppenhet för sexuella minoriteter och fostrar antirasism i relation till den romska befolkningen. Däremot vet vi mycket lite om hur företags kärnverksamhet omvandlas när de försöker lösa sociala och politiska problem. Prezi utgör ett rikt case för att skapa förståelse kring detta, särskilt som företaget är inspirerat av en nyliberal styrning som eftersträvar effektiv ansvarsfördelning mellan företag, stat och medborgare. Så hur är den interna kärnverksamheten och fostrandet av kreativitet inom Prezi kopplat till bredare sociala och politiska problem? Hur kan vi förstå detta som en form av 'alternativt entreprenörskap'? Vi svarar på dessa frågor med hjälp av videoetnografi, där vi kommer att filma och producera dokumentärer om de anställda och företagets samverkan med andra företag och icke-statliga organisationer (NGOs). Vi kommer vidare att utforska teoribildning kring 'alternativt entreprenörskap', det vill säga former av entreprenörskap som inte enbart strävar efter ekonomisk lönsamhet, utan som eftersträvar socialt och politiskt välstånd.