Att forska om kyrkans kropp. Särskildhet och koherens som ecklesiologiska utmaningar.

Tidsperiod: 2015-10-26 till 2015-10-27

Projektledare: Ninna Edgardh

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 80 000 SEK

Antalet kristna ökar på många håll i världen idag. Samtidigt tar sig kyrkobildningarna nya och oprövade uttryck. Detta innebär teoretiska och metodiska utmaningar för ecklesiologin, som studerar kristna kyrkors självförståelse, uttryckt i både teori och praktik. Ansökan avser arrangeradet av ett symposium 25-26 oktober 2015 i syfte att erhålla en samlad bild av pågående ecklesiologiska forskningsprojekt i de nordiska länderna, samt identifiera angelägna områden för framtida forskning. Symposiet hör hemma i en kontinuitet av ämnesreflektion, som pågått sedan 1990-talet i det kyrkovetenskapliga seminariet i Uppsala och som finns sammanfattad i boken Ecclesiology in the Trenches: Theory and Method under Construction (red. Sune Fahlgren och Jonas Ideström, under utgivning 2015). Boken kommer att föreligga vid symposiet och bokens författare kommer att medverka. Genom att samla forskare från Sverige och övriga nordiska länderna, men också från en vidare internationell kontext, avser symposiet att utgöra ett avstamp för en vidare ämnesutveckling och forskning. Genom medverkan av föreläsare knutna till internationella ecklesiologiska nätverk kan kontakter etableras för initiering av nya forskningsprojekt. Synergieffekter uppnås genom att en nordisk kyrkovetenskaplig forskarskola har ett förmöte i anslutning till symposiet och att det följs upp av en projektinriktad workshop.