2019 workshop om nyinstitutionell organisationsteori

Tidsperiod: 2019-03-14 till 2019-03-16

Projektledare: Kerstin Sahlin

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 200 000 SEK

Den 14 – 16 mars 2019 planerar vi att anordna en europeisk konferens om nyinstitutionell organisationsteori. Konferensen ger en god plattform för en teoretisk utveckling av den nyinstitutionella organisationsteorin samt för initiering av empiriska och jämförande studier av institutionell och organisatorisk utveckling i Europa. Nyinstitutionell organisationsteori belyser samspelet mellan organisatoriska och institutionella förändringar historiskt och idag. Studier har visat hur organisationer anpassas till förändrade regler och normer i omgivningen. Teorin har bland annat förklarat den explosionsartade tillväxten av formella organisationer i samhället, en ökad administrativ överbyggnad och utvecklingen av nya styr- och kontrollsystem. Denna ”hyperorganisering” av samhället ligger bakom en ökad dokumentation, administration och toppstyrning och har också inordnat bland annat akademiska och professionella verksamheter i nya byråkratiska ramverk. I Skandinavien har inom denna teoribildning studier särskilt uppmärksammat omvandlingen av offentliga organisationer, utvecklingen av nya standarder och framväxten av nya funktioner i organisationer. Vidare har studier belyst hur managementidéer spridits över världen och med dem hur allt mer resurser och intresse lagts på att organisera om och att bygga in nya ledningsfunktioner och nya organisatoriska enheter. Konferensen beräknas samla ett hundratal forskare.