Fantasier i aktiv tillämpning – utvecklandet av nya affärsidéer i företags affärsutvecklingsenheter

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Gundula Lücke

Medarbetare: Ivo Zander, Gundula Lücke

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 707 001 SEK

Projektet undersöker hur intraprenörer verksamma i företags affärsutvecklingsenheter omsätter fantasi i aktiv utveckling av nya affärsidéer. Medan det finns en bred samstämmighet att affärsutvecklingsenheter utgör kreativa miljöer för skapandet av nya affärsidéer och säkerställandet av långsiktig tillväxt är kunskapen om hur intraprenörer arbetar med att förverkliga dessa idéer begränsad. Det är känt att utvecklingsarbetet omfattar olika typer av experiment, men i stort sett okänt vilken roll fantasi och dess aktiva tillämpning spelar i utvecklingsprocessen. Specifikt avser forskningsprojektet dokumentera hur framtidsbaserade fantasier samspelar med aktiveteter i nutid och hur dessa fantasier utvecklas och konkretiseras genom kollaborativ interaktion. Projektet undersöker vidare hur dessa processer förlöper över tid och leder fram till affärsidéer som blir allt mer förstådda, kompletta och förfinade. Genom att bygga på litteratur inom filosofi, innovation, samt entreprenörskap syftar projektet till att utveckla ny teori baserad på temporalitet, kollektivitet, och intersubjektivitet i utvecklingen av nya affärsidéer samt att generera ny kunskap om entreprenöriella aktiviteter inom företags affärsutvecklingsenheter. Den använda metoden är kvalitativ, speciellt inriktad på att samla in detaljerad information från projektmedlemmar vars affärsidéer genomgår sin tidiga utvecklingsfas inom företags affärsutvecklingsenheter.