Stödformer

Syftet med stödet är att ge forskare möjligheter att initiera, genomföra eller slutföra forskning som utvecklar kunskapen om relationen mellan demokrati och högre utbildning. Medel kommer att ges för forskning som tydligt fokuserar på en frågeställning kopplad till relationen mellan demokrati och högre utbildning, och för forskare med intresse att delta i och utveckla forskningsprogrammets övergripande tema. Medel tilldelas i första hand för lönekostnader, i andra hand till tydligt specificerade omkostnader. Stödet kan sökas av anställda vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Intresseanmälan forskare till forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

Stöd till projektutveckling

Inom ramen för forskningsprogrammet Demokrati och Högre Utbildning utlyser vi medel för forskare som ansökt om projektbidrag hos svenska eller utländska finansiärer och fått goda omdömen, men där medel ej beviljats. Utlysningen avser stöd till projekt som fått avslag i ansökningsomgångar under de två gångna åren. Medel kan sökas för att påbörja planerad forskning, genomföra pilotstudie eller på annat sätt jobba med att vidareutveckla ansökan för förnyad ansökan till samma eller till annan finansiär. Målet med medelsanvändningen skall tydligt anges i ansökan.

Syftet med ”gå-i-mål”-medlen är att ge forskare vars projekt fått goda omdömen i externa bedömningar en möjlighet att påbörja forskningen och samtidigt utveckla ansökan för nya försök hos externa forskningsfinansiärer. Forskningsmedel kan sökas för tid i tjänst motsvarande en månads heltidsanställning, som kan förläggas på valfritt sätt inom 9 månader från beslutsdatum, eller enligt överenskommelse med programledningen för Demokrati och högre utbildning.

Läs mer om hur du söker "gå-i-mål"medel.

Senast uppdaterad: 2022-10-04