Möt SweDelivers alumner

SweDelivers doktorander och postdocs utgör en internationell konstellation som bedriver högkvalitativ forskning, samtidigt som de lägger grunden till framtida ledande positioner inom life science. Flera av våra yngre forskare har redan slutfört sitt arbete i SweDeliver och inlett nästa fas i sin karriär. Möt våra alumner:

SweDeliver alumner

Yassir Al-Tikriti, Parenteral läkemedelstillförsel

Yassir Al-Tikriti utförde sitt doktorandprojekt Amfifila läkemedel i mikrogeler i Arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel. Yassirs arbete syftade till att öka vår grundläggande förståelse för läkemedelsaggregeringar i mikrogeler och att utveckla modeller för frisättning som bidrar till utveckling av nya system för frisättning av läkemedel.

Yassir Al-Tikriti, Parenteral läkemedelstillförsel

Avhandling Microgels as drug delivery vehicles: loading and release of amphiphilic drugs (Publicerad 17 maj 2022, disputerad 14 juni 2022)

Forskarbio Yassir Al-Tikriti är farmaceut med examen från Bagdads universitet och erhöll år 2012 sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling.

Arbetar idag Pharmaceutical Development & Research Manager vid Calliditas Therapeutics AB.

MER INFORMATION

Staffan Berg, Oral läkemedelstillförsel

Staffan Berg utförde sitt doktorandprojekt Studie av interaktionerna mellan permeabilitetshöjare, GI-fysiologi och makromolekylära läkemedel för förbättrad design av orala beredningsformer i Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel. Staffans arbete syftade till att designa formuleringar som kan minska den stora intra- och individuella variation som ofta iakttas vid oral administrering av biologiska ämnen, vilket i sin tur kan utgöra hinder för oral tillförsel av makromolekyler med permeabilitetshöjare.

Staffan Berg, Oral läkemedelstillförsel

Avhandling Oral delivery of macromolecules formulated with permeation enhancers (Publicerad 29 augusti 2022, disputation 30 september 2022)

Forskarbio Staffan Berg studerade farmaci vid Åbo Akademi och därefter vid Helsingfors universitet. Staffan utförde sitt masterarbete vid University of Utah med fokus på ett system för riktad läkemedelstillförsel vid cancerbehandling. Efter examen påbörjade Staffan Berg ett traineeprogram vid AstraZeneca med placeringar inom biofarmaci, projektledning och formulering i tidig fas. Staffan Berg arbetade som senior forskare inom biofarmaci vid AstraZeneca då han anslöt till forskargruppen för läkemedelstillförsel.

Arbetar idag Senior Scientist vid AstraZeneca

MER INFORMATION

Ann-Christin Jacobsen, Oral läkemedelstillförsel

Ann-Christin Jacobsen rekryterades som postdoktor till Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel. Ann-Christin arbetade i projekt Lokal tarmgenerering av transienta permeabilitetshöjare genom digestion av lipidformuleringar i syfte att utveckla och utvärdera lipidbaserade formuleringar för oral tillförsel av biologiska ämnen som peptider och proteiner.

Ann-Christin Jacobsen, Oral läkemedelstillförsel

Utvald publicering Intrinsic lipolysis rate for systematic design of lipid-based formulations (Drug Delivery and Translational Research, 2022)

Forskarbio Ann-Christin Jacobsen disputerade vid Syddansk Universitet år 2020 med fokus på utveckling av nya verktyg för utvärdering av oral prestanda i syfte att möjliggöra formuleringar av svårlösliga läkemedel med tonvikt på kombinerade lösnings-/permeationsmetoder. Ann-Christin tog sin apotekarexamen från Syddansk Universitet 2017 med fyra månader industriell praktik vid AbbVie, Tyskland.

Arbetar idag Postdoktor vid University of Southern Denmark, Editorial assistant vid European Journal of Pharmaceutical Sciences

MER INFORMATION

Sohan Sarangi, Pulmonär läkemedelstillförsel

Sohan Sarangi utförde sitt doktorandprojekt Partikeldynamik och flerskalig modellering av adhesiva blandningar för inhalationspulver i Arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel. Sohans arbete syftade till att – via studier av interaktion mellan läkemedel och bärarpartiklar och dess aggregat i en adhesiv blandning för inandning med hjälp av en partikelbaserad modelleringsmetod – bidra med ny kunskap om adhesiva blandningar vid normal hantering och tillförsel.

Sohan Sarangi, Pulmonär läkemedelstillförsel

Avhandling Understanding Adhesive Mixtures for Inhalation: Particle Dynamics Modelling and Segregation Experiments (Publicerad 29 september 2022, disputation 21 oktober 2022)

Forskarbio Sohan Sarangi erhöll sin kombinerade magister- och masterexamen, med inriktning mot fysik vid Indian Institute of Science Education and Research i Pune. I sitt examensarbete fokuserade Sohan på utveckling och tillämpning av metoder för beräkningsströmningsdynamik. Sohan har även arbetat med beräkningsbiomekanik vid dekubitalsår.

MER INFORMATION

Senast uppdaterad: 2022-11-16