Möt våra doktorander och postdoktorer

Arbetspaket: Parenteral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Oral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Pulmonär läkemedelstillförsel

Marcus Wanselius, doktorand

Forskarbio  Marcus Wanselius skrev sin magisteruppsats vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet och erhöll sin masterexamen i farmaci från Uppsala universitet 2014. Marcus påbörjade sina doktorandstudier inom farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala universitet våren 2018, efter att ha arbetat som apotekschef i flera år.

Forskningsprojekt  Fysikemiska aspekter av subkutan administrering av läkemedel

Projektets syfte  Att studera hur aktiva farmaceutiska ingredienser (API: er) i parenteralt administrerade läkemedelsformuleringar interagerar med komponenterna i den extracellulära matrisen i den subkutana fettvävnaden (hypodermis).

Särskilt fokus ligger på farmaceutiska produkter baserade på biologiska ämnen. Studien kommer att ge en grund för utveckling av nya in vitro-metoder för modellering av beteendet hos subkutant administrerade farmaceutiska produkter.

Kontakt

Kontakta Marcus WanseliusMarcus Wanselius, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
marcus.wanselius@ilk.uu.se

Yassir Al-Tikriti, doktorand

Forskarbio  Yassir Al-Tikriti är farmaceut med examen från Bagdads universitet. År 2012 erhöll Yassir sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet med fokus på läkemedelsformulering och utveckling.

Forskningsprojekt  Amfifila läkemedel i mikrogeler

Projektets syfte  Att förbättra den grundläggande förståelsen för läkemedelsaggregeringar i mikrogeler och att utveckla modeller för frisättning som bidrar till utveckling av nya system för frisättning av läkemedel.

KONTAKT

kontakta yassir.al-tikritiYassir Al-Tikriti, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
yassir.al-tikriti@ilk.uu.se

Vahid Forooqi Motlaq, doktorand

Forskarbio Vahid Forooqi Motlaq erhöll sin kandidatexamen vid Baháʼí Institute for Higher Education in tillämpad kemi. Vahid tog sin masterexamen i polymer- och kolloidvetenskap vid Oslo Universitets institution för kemi. År 2018 inledde Vahid sina doktorandstudier vid Uppsala universitet i forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Forskningsprojekt  Läkemedelsmolekylers amfifila egenskaper och deras självaggregering i närvaro av fosfolipider

Projektets syfte  Att undersöka självaggregerande egenskaper hos amfifila läkemedel i närvaro av cellmembrankomponenter, såsom fosfolipider, receptorproteiner och kolesterol, samt att hitta sambandet mellan läkemedelsmolekylers kemiska strukturer och deras aggregeringsegenskaper.

Att avgöra hur närvaro av det amfifila läkemedlet påverkar strukturella deformationen av dubbelskiktsmembranet är en annan del av Vahids doktorandprojekt.

KONTAKT

Vahid Forooqi Motlaq, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
vahid.motlaq@ilk.uu.se

Agnes Rodler, postdoktor

Forskarbio  Agnes Rodler utförde sina doktorandstudier i en bioprocess- och ingenjörsgrupp vid University of Natural Resources and Life Sciences i Wien där hon tog examen 2017. Under sin doktorandtid fick Agnes Rodler erfarenhet av polymerkemi på nanoskalan vid Molecular Foundry, vid Berkeley Labs, USA. Med sitt arbetete kvalificerade sig Agnes som finalist i Merck Millipores Life Science-award i Bioseparations (Europa) 2015. Våren 2018 anslöt hon som postdoktor i forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Nya in vitro-modeller för subkutan administrering av läkemedel

Projektets syfte  Genom att utveckla en fysiologiskt relevant modell av den extracellulära matrisen syftar arbetet till att öka den mekanistiska förståelsen av subkutana injektioner, och därigenom bidra till innovation och utveckling av formuleringar med hög biotillgänglighet för aktiva läkemedelsingredienser och minskad variabilitet mellan patienter.

Denna modell syftar till att identifiera biofysiska faktorer som påverkar den molekylära transporten genom det interstitiella utrymmet samt att definiera i vilken utsträckning läkemedelsextracellulära matrixinteraktioner är relaterade till storlek eller last.

KONTAKT

Agnes Rodler, postdoktor
Institutionen för läkemedelskemi
agnes.rodler@ilk.uu.se

Julia Parlow, doktorand

Forskarbio  Julia Parlow är legitimerad apotekare, som tog sin examen vid Uppsala universitet våren 2017. Hon jobbade därefter på apotek innan hon hösten 2018 påbörjade sina doktorandstudier i gruppen för Farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala Universitet.

Forskningsprojekt  Nya in vitro-modeller för subkutan administrering av läkemedel: transportegenskaper

Projektets syfte  Att utveckla metoder för att studera transport av läkemedelsmolekyler i biorelevanta syntetiska modeller av mänsklig subkutan miljö i en extracellulär matris, samt att använda metoderna för att definiera de nyckelfaktorer som styr transporten med avseende på interaktion med beståndsdelarna i matrisen och den interstitiella vätskan.

KONTAKT

Julia Parlow, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
julia.parlow@ilk.uu.se

Martin Lord, postdoktor

Forskarbio  Martin Lord är verksam vid Sara Mangsbos forskningsmiljö inom immunonkologi. Martin har sin bakgrund inom bioteknik och cancerforskning,  och tog sin civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik vid KTH, samt sin doktorsexamen i tumörbiologi/lymfom vid Karolinska Institutet.

Martin Lords nuvarande forskningsfokus är på immunterapi och utveckling av biologiska läkemedel, särskilt för urinblåsecancer, inklusive upptäckt av biomarkörer samt bioinformatik.

Projektets syfte  Att undersöka en uppsättning syntetiskt producerade peptider som innehåller HLA-specifika T-cellepitoper med avseende på deras immunogenicitet (in vitro och in vivo) och fysiska profil (sekundär struktur, elektrostatisk laddning och hydrofobicitet).

En extracellulär matrishydrogel utvecklad inom SweDeliver ska tillämpas för studiera av hur peptidernas fysiska profil påverkar icke-cellulär transport och läkemedelsdränering i den extracellulära matrisen. Farmakokinetiska och farmakodynamiska studier av peptiderna i olika formuleringar kommer också att utföras.

KONTAKT

Martin Lord, postdoktor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Martin.Lord@farmbio.uu.se

Ellen Brunzell, doktorand

Forskarbio  Ellen Brunzell erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitet sommaren 2020. Hon utförde sitt masterprojekt vid Uppsala universitet i gruppen för farmaceutisk fysikalisk kemi, och påbörjade sina doktorandstudier i samma grupp hösten 2020.

Forskningsprojekt  Självaggregering av terapeutiska peptider

Projektets syfte  Att karaktärisera strukturen av självaggregerade peptider med hjälp av lågvinkelspridningsmetoder, främst röntgen- och neutronspridning. Genom att jämföra våra resultat med in vivo-metoder kan studier utföras av peptidaggregatens struktur och dess korrelation med biologiska effekter.

KONTAKT

Ellen Brunzell, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
ellen.brunzell@ilk.uu.se

Staffan Berg, doktorand

Forskarbio  Staffan Berg studerade farmaci vid Åbo Akademi och därefter vid Helsingfors universitet. Staffan utförde sitt masterarbete vid University of Utah med fokus på ett system för riktad läkemedelstillförsel vid cancerbehandling. Efter examen påbörjade Staffan Berg ett traineeprogram vid AstraZeneca med placeringar inom biofarmaci, projektledning och formulering i tidig fas. Innan Staffan Berg anslöt till forskargruppen för läkemedelstillförsel arbetade han som senior forskare inom biofarmaci vid AstraZeneca.

Forskningsprojekt  Studie av interaktionerna mellan permeabilitetshöjare, GI-fysiologi och makromolekylära läkemedel för förbättrad design av orala beredningsformer

Projektets syfte  Oral tillförsel av makromolekyler med permeabilitetshöjare hålls för närvarande tillbaka av den stora intra- och individuella variationen som vanligtvis iakttas vid oral administrering av biologiska ämnen. Vi försöker generera ny kunskapen kring vad som driver denna variation.

Vårt slutmål är att designa formuleringar som kan minska variationen. I en pågående studie utforskar vi effekten av formuleringskomposition och -presentation på absorptionen av föreningar i en absorptionsmodell för gnagare.

KONTAKT

Staffan Berg, doktorand
Institutionen för farmaci
staffan.berg@farmaci.uu.se

Vicky Barmpatsalou, doktorand

Forskarbio Vicky Barmpatsalou är farmaceut med masterexamen i farmaci samt en teknologie magisterexamen från National University of Athens. Vicky fokuserade sitt masterprojekt på gastrointestinal överföring vid Drug Delivery & Disposition lab i KULeuven och gjorde sitt MSc-arbete vid Astellas Pharma, där hon var inblandad i valideringen av en ny in vitro modell för gastrointestinal transfer.

Forskningsprojekt  Att utforska tjocktarmens mukuslagers betydelse för läkemedelsabsorption: Karakterisering och utveckling av nya prediktiva verktyg

Projektets syfte  Att bidra med ny kunskap om tjocktarmens mukuslager hos prekliniska arter, med slutmål att utveckla in vitro -modeller som möjliggör bedömning av permeationsbeteende för svårlösliga läkemedel genom tjocktarmens mukuslager.

Den förvärvade kunskapen väntas utgöra grund för utveckling av nya in vitro-verktyg som kan användas i syfte att förutsäga diffusionsprofilen för avancerade system för läkemedelstillförsel i tjocktarmens mukuslager. In vitro-modellerna kommer även att bidra till ett minskat behov av försöksdjur i tidiga stadier av läkemedelsutveckling.

KONTAKT

Vicky Barmpatsalou, doktorand
Institutionen för farmaci
vicky.barmpatsalou@farmaci.uu.se

Ilse Dubbelboer, postdoktor

Forskarbio  Ilse Dubbelboer är farmaceut från Nederländerna. Hon disputerade i farmakokinetik, biofarmaci och fysiologiskt baserad farmakokinetisk modellering.

Forskningsprojekt  Modifierade frisläppningsformuleringar som möjliggör tarmabsorption av svårlösliga ämnen

Projektets syfte  Med fokus på tarmslem och dess sammansättning arbetar Ilse Dubbelboer med insamling av tarmslem och analys av –omikdata, parallellt med studier av in vitro diffusion och upplösning.

Målet är att utveckla och använda fysiologiskt relevanta in silico- och in vitro-modeller och därigenom öka kunskapen om viktiga fysiologiska aspekter som påverkar frisättning och absorption av svårlösliga föreningar i tarmen.

KONTAKT

Ilse Dubbelboer, postdoktor
Institutionen för farmaci
ilse.dubbelboer@farmaci.uu.se

Rosita Kneiszl, doktorand

Forskarbio  Rosita Kneiszl erhöll sin masterexamen i farmaci vid Uppsala universitet 2016. Hon utförde sitt masterprojekt vid Harvard Medical School samt Brigham and Women's Hospital i Boston, hösten 2015. Efter examen var Rosita ledarskapstrainee vid en av Sveriges största apotekskedjor och arbetade som kvalitetskontrollant inom farmaci. I januari 2019 återvände Rosita till akademin för doktorandstudier vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Mekanistisk modellering av permeabilitet av peptidläkemedel

Projektets syfte  Att – via studier av interaktioner mellan orala peptidläkemedel, permeabilitetshöjare och biologiska modellmembran med hjälp av beräkningsverktyg – kvantifiera och karakterisera bindning och transport av peptidläkemedel över lipida dubbelskikt.

KONTAKT

Rosita Kneiszl, doktorand
Institutionen för farmaci
rosita.kneiszl@farmaci.uu.se

Benyamin Naranjani, doktorand

Forskarbio  Benyamin Naranjani är doktorand i forskargruppen för Läkemedelsformulering vid Uppsala universitet. Med sin bakgrund inom teknikfältet fokuserar Benyamin sin forskning på numeriska simuleringar av vätskeflöde.

Forskningsprojekt Kombinerad datamodellering på olika skalor för ökad kunskap om samspelet mellan peptidläkemedel och formulering

Projektets syfte  Att utveckla en modell för analys på olika skalor av mobilitetsdriven vätsketransport i tarmen. Metoden ska implementeras för att granska förbättringar av biologisk absorption genom sam-lokalisering med permeabilitetsförbättrare.

KONTAKT

Benyamin Naranjani, doktorand
Institutionen för farmaci
benyamin.naranjani@farmaci.uu.se

Ann-Christin Jacobsen, postdoktor

Forskarbio  Ann-Christin Jacobsen disputerade vid Syddansk Universitet år 2020 med fokus på utveckling av nya verktyg för utvärdering av oral prestanda i syfte att möjliggöra formuleringar av svårlösliga läkemedel med tonvikt på kombinerade lösnings-/permeationsmetoder. Ann-Christin tog sin apotekarexamen från Syddansk Universitet 2017 med fyra månader industriell praktik vid AbbVie, Tyskland.

Forskningsprojekt  Lokal tarmgenerering av transienta permeabilitetshöjare genom digestion av lipidformuleringar

Projektets syfte  Utveckling och utvärdering av lipidbaserade formuleringar – som själv-emulgerande läkemedelsformuleringar – för oral tillförsel av biologiska ämnen som peptider och proteiner.

Transienta permeabilitetshöjare möjliggör oral tillförsel av biologiska ämnen. Metodens effektivitet begränsas av tarmens hastiga absorbering av permeabilitetshöjaren samt icke-optimal samlokalisering av läkemedel och förstärkare. Projektet studerar huruvida lokal tarmgenerering av permeabilitetshöjare via digestion av formuleringar med lipider som omfattar medellånga kedjor kan öka effektiviteten hos system för tillförsel baserade på permeabilitetshöjare.

KONTAKT

Ann-Christin Jacobsen, postdoktor
Institutionen för farmaci
ann-christin.jacobsen@farmaci.uu.se

Ires van der Zwaan, doktorand

Forskarbio  Irès van der Zwaan erhöll sin masterexamen i biofarmaci 2017 vid Leiden University. Hon inledde sina doktorstudier vid Uppsala universitet i mars 2018.

Forskningsprojekt  Utveckling av ett nytt system för kontrollerad frisättning i lunga

Projektets syfte  Att utveckla ett nytt system för kontrollerad frisättning vid läkemedelstillförsel i lungan genom att kartlägga och utvärdera upplösning vid flera lovande alternativ för kontrollerad frisättning såväl som nya system.

Ett urval av olika metoder kommer att användas för att utvärdera befintliga och nya system för läkemedelstillförsel, såsom deponering av inhalationspulver med hjälp av en modifierad Andersen-kaskadimpaktor och upplösning i ett Transwell-system.

KONTAKT

Ires van der Zwaan, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
ires.vanderzwaan@farmbio.uu.se

Sohan Sarangi, doktorand

Forskarbio  Sohan Sarangi erhöll sin kombinerade magister- och masterexamen, med inriktning mot fysik vid Indian Institute of Science Education and Research i Pune. I sin examensarbete fokuserade Sohan på utveckling och tillämpning metoder för beräkningsströmningsdynamik. Sohan har även arbetat med beräkningsbiomekanik vid dekubitalsår.

Forskningsprojekt  Partikeldynamik och flerskalig modellering av adhesiva blandningar för inhalationspulver

Projektets syfte  Att studera interaktion mellan läkemedel och bärarpartiklar och dess aggregat i en adhesiv blandning för inandning med hjälp av en partikelbaserad modelleringsmetod. Målet är att bidra med ny kunskap om adhesiva blandningar vid normal hantering och tillförsel. Arbetet adresserar också generiska aspekter på pulverflöde.

KONTAKT

Sohan Sarangi, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
sohan.sarangi@farmbio.uu.se

Maryam Tofiq, doktorand

Forskarbio  Maryam Tofiq erhöll sin masterexamen i farmaci vid Uppsala universitet och utförde sitt examensarbete inom farmakokinetik. Hon påbörjade sina doktorandstudier vid Uppsala universitet i september 2018.

Forskningsprojekt  Mikrostruktur-egenskapsrelationer hos agglomerat tillverkade genom torrgranulering.

Projektets syfte  Med fokus på hur mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna hos agglomerat som formats av torrgranulering kan styras med formuleringsåtgärder, är ett centralt inslag i projektet att bedöma komprimeringsmekaniken för agglomerat, samt om sådana kompressionsparametrar är tillämpbara för att förutsäga granulatens kapacitet att produceras i tablettform.

KONTAKT

Maryam Tofiq, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
maryam.tofiq@farmbio.uu.se

Anna Simonsson, doktorand

Forskarbio  Anna Simonsson är apotekare och erhöll sin magisterexamen i farmaci från Uppsala 2015. Anna skrev sin masteruppsats i farmakognosi vid School of pharmacy i London och har arbetat som apotekschef i både Norge och Sverige. I oktober 2020 tillträdde Anna en doktorandtjänst vid forskargruppen i farmaceutik vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Blend state-blend property relationships of adhesive mixtures for inhalation powders.

Aim. The aim of the project is to investigate effect of carrier morphology on blend state-blend dispersibility relationships. The aim is further to investigate the role of the mixing process for blend state and blend state-blend dispersibility relationships. Finally, the possibility to develop screening methods for assessing dispersibility and segregation will be explored.

Contact

Anna Simonsson, PhD student
Department of Pharmaceutical Biosciences
anna.simonsson@farmbio.uu.se

Marilena Marinaki, doktorand

Forskarbio  Marilena Marinaki har en examen i miljöteknik från Kretas tekniska universitet. Efter studierna arbetade hon som forskningsassistent vid institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet. I december 2020 anslöt Marilena som doktorand till forskargruppen Galenisk farmai vid Uppsala universitet.

Forskningsprojekt  Förståelse av kompressions- och dekompressionscykeln för tryckformning av agglomerat

Projektets syfte  Att ge förståelse i partikelskalan av de processer som styr struktur och egenskaper hos granulat som formas genom applicering och efterföljande avlägsnande av tryck. Vårt mål är att först utveckla protokoll för analytisk pulverkomprimering med fokus på lossningssteget och därefter utveckla kontaktmodeller och modelleringsprocedurer som möjliggör simulering av hela lastnings- och lossningscykeln i partikelskalan. Resultatet förväntas ge nya insikter i tryckformning av granulat med särskilt fokus på sofistikerade metoder för kompressionsanalys och ny metodik för simulering av pulverkompression vid höga relativa densiteter.

KONTAkT

Marilena Marinaki, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
marilena.marinaki@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-10-18