Pulmonär läkemedelstillförsel

Pulmonär läkemedelstillförsel är nödvändig för lokal administrering av läkemedel till lungan för att behandla eller förhindra sjukdomar såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cystisk fibros. Denna administreringsväg är också användbar för systemisk administrering och har potential för tillförsel av biofarmaceutika såsom insulin, vacciner och tillväxthormoner.

SweDeliver fokuserar på att öka kunskapen om kontrollerad frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar avsedda för inhalation. Vårt arbetspaket för pulmonär läkemedelstillförsel bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring partikelegenskaper som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för farmaceutisk teknik och farmaceutisk fysik.

Pulmonär läkemedelstillförsel i SweDeliver

Kontrollerad frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungorna

Det behövs ökad kunskap om faktorer som styr frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungan. Därför är ett av projektets centrala syften att utveckla och utvärdera nya experimentella metoder, matematiska modeller och in silico verktyg för bedömning, analys och förutsägelse av pulmonär läkemedelstillförsel. Dessa kommer i sin tur att gynna utvecklingen av olika typer av formuleringar för inhalerade läkemedel.

Av särskild betydelse för projektet är formuleringar för kontrollerad frisättning. Dessa kan möjliggöra långvarig effekt av läkemedel och bidra till nya behandlingar inom inhalationsområdet. Baserat på de resultat vi erhåller är vår ambition att tillföra värdefull kunskap till forskningsområdet, vilket på sikt kan resultera i utveckling av kliniskt användbara metoder för kontrollerad läkemedelstillförsel till lungan.

Pulvermekanik hos adhesiva blandningar

En utmaning vid formulering av torra pulver för tillförsel till lungorna är att den lilla partikelstorlek (<5 µm) som krävs för tillförsel långt ner i lungorna kan resultera i ett starkt kohesivt pulver som är komplicerat att hantera under tillverkning liksom att dispergera i samband med administrering, såvida inte speciella åtgärder vidtas. Den vanligaste åtgärden är att formulera det torra pulvret som en adhesiv blandning, i vilken de mikroniserade läkemedelspartiklarna binds till betydligt större bärarpartiklar som används för att ge pulvret önskad flytförmåga och dispergerbarhet.

Syftet med projektet är att bidra med grundläggande kunskap om de faktorer som styr pulvermekanik i sådana adhesiva blandningar. För detta ändamål kompletterar vi experimentella studier av noggrant utformade modellsystem med partikeldynamik och flerskaliga modelleringsmetoder.

Läs om Projekt i arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel