Segregation in inhalable powders: Quantification of the effect of vibration on adhesive mixtures

SweDeliver och NextBioForm inbjuder till gemensamt webinarium där Sohan Sarangi, doktorand vid SweDeliver och Uppsala universitet presenterar sitt arbete med fokus på Pulmonär läkemedelstillförsel.

Forskarbio  Sohan Sarangi erhöll sin kombinerade magister- och masterexamen, med inriktning mot fysik vid Indian Institute of Science Education and Research i Pune. I sin examensarbete fokuserade Sohan på utveckling och tillämpning metoder för beräkningsströmningsdynamik. Sohan har även arbetat med beräkningsbiomekanik vid dekubitalsår.

Forskningsprojekt  Partikeldynamik och flerskalig modellering av adhesiva blandningar för inhalationspulver

Vetenskapligt och industriellt sammanhang  Adhesiva blandningar i vilka mikroniserade partiklar är bundna till betydligt större bärarpartiklar utnyttjas ofta för att övervinna den kohesivitet som hör samman med den lilla partikelstorlek som krävs för pulmonär läkemedelstillförsel. Formulering och hantering av adhesiva blandningar är ett relativt outforskat område av både vetenskaplig och industriell relevans.

Syfte  Projektets syfte är att studera interaktionen mellan, och de effektiva mekaniska egenskaperna hos läkemedels- och bärarpartiklarna liksom deras aggregat. Studierna kommer att utföras med en partikelbaserad modelleringsmetod som även kommer att valideras med experiment.

Resultat  Forskningen förväntas ge betydande bidrag till vår kunskap om adhesiva blandningar vid normal hantering och tillförsel. Arbetet kommer också att adressera generiska aspekter på pulverflöde, och att sammankoppla dessa med experiment skulle tillföra fördjupad vetenskaplig kunskap.

Sohan Sarangi, doktorand, SweDeliver