Syfte och mål med Uppsala diabetescentrum

Syftet med UDC är att centrumet ska utvecklas till ett internationellt ledande kompetensforum inom diabetes, som bidrar till att minska antalet människor som drabbas av sjukdomen, förbättrar behandling och minimerar komplikationer, samt bidrar till att samhällets begränsade resurser används på ett optimalt sätt.

Detta möjliggörs genom att UDC katalyserar samarbete och samverkan mellan forskare från olika discipliner i Uppsala, vilka utvecklar idéer till handling i nära samarbete med patientföreningar, myndigheter, sjukvård, forskare från andra universitet, näringsliv och innovationssystem.

Med andra ord kommer ett nytt tvärvetenskapligt kunskapsområde etableras där en ny generation forskare kommer att utbildas.

Mål för Uppsala diabetescentrum

Målen för UDC är att:

  • facilitera ett flertal samarbeten som lett till genombrott inom respektive fokusområde
  • resultera i nya, banbrytande idéer med stor innovationspotential
  • facilitera ett flertal samarbeten som resulterat i större externa anslag
  • utbilda doktorander i de senaste metoderna och utvecklingen inom diabetesforskning
  • genom doktorandernas deltagande i forskarskolan tillföra ny kunskap och samverkan mellan vetenskapsområdena och Sveriges lantbruksuniversitet
  • etablera hållbar samverkan med andra aktörer som hälso- och sjukvård och näringsliv för att säkerställa forskningens genomslag i samhället
  • bli ett erkänt kunskapscentrum för forskning, myndigheter och medborgare.
Senast uppdaterad: 2022-01-25