Samsjuklighet, barnafödande och skaderisk hos kvinnor med personlighetssyndrom

Huvudansvarig: Lisa Ekselius

Medarbetare: Efthymios Kouppis, Emma Björkenstam, Charlotte Björkenstam, Bengt Gerdin

Berätta mer om ditt forskningsprojekt? 
Personlighetssyndrom är ett globalt hälsoproblem och förekommer hos 5 – 10 procent av den vuxna befolkningen. Personer med personlighetssyndrom upplever ofta ett stort lidande och har försämrad livskvalitet. Samsjuklighet med kroppslig och psykisk sjukdom är vanligt och den förväntade livslängden är avsevärt kortare jämfört med befolkningen i övrigt. I denna registerstudie avser vi att undersöka om graviditet och barnafödande påverkar prognosen hos kvinnor med personlighetssyndrom. Ett ytterligare syfte är att undersöka om andra sjukdomar, t ex ADHD och olika typer av skador påverkar utfallet hos kvinnor med personlighetssyndrom. Detta görs i en kohort av närmare 50 000 kvinnor som diagnosticerats med personlighetssyndrom under perioden 1990 till 2015 och med hjälp av data från svenska register.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Resultaten från detta projekt kommer att bidra med detaljkunskap om hur barnafödande, samsjuklighet och skador påverkar prognosen hos kvinnor med personlighetssyndrom. Denna kunskap är av stor betydelse som underlag för varje strukturellt försök att bättre möta denna patientgrupp i vården, vilket innefattar allt från förebyggande åtgärder till säkerställande av att varje enskild kvinna får den vård som krävs när sjukligheten blir uppenbar.

Hur kan WOMHER vara till hjälp i er forskning?
WOMHER kan bidra med att sprida information om att forskning om personlighetssyndrom hos kvinnor pågår samt hjälpa oss att sprida resultaten från vårt projekt.

Vilka WOMHER-aktiviteter kommer att bli meningsfulla för detta projekt?
WOMHER utgör en plattform för möte med andra forskare.

Övrig information, referenser och länkar
Kouppis E, Ekselius L. Validity of the personality disorder diagnosis in the Swedish National Patient Register. Acta Psychiatr Scand. 2020 May;141(5):432-438. doi: 10.1111/acps.13166. Epub 2020 Mar 20. PMID: 32092153

Kouppis E, Björkenstam C, Gerdin B, Ekselius L, Björkenstam E. Childbearing and mortality among women with personality disorders: nationwide registered-based cohort study. BJPsych Open. 2020 Aug 25;6(5):e95. doi: 10.1192/bjo.2020.77. PMID: 32838831

Kouppis E, Gerdin B, Björkenstam C, Björkenstam E, Ekselius L. Effect of comorbid ADHD on mortality in women with borderline personality disorder. Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2022 Nov 1;9(1):25. doi: 10.1186/s40479-022-00196-8. PMID: 36316740

Lisa Ekselius

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, WOMHER

E-post:
lisa.ekselius[AT-tecken]neuro.uu.se
Mobiltelefon:
070-6555475
Senast uppdaterad: 2022-11-02