Könsidentitet och ursprung för könsdysfori hos personer med kvinnligt tilldelat kön vid födelse– utforskar kopplingar till kemisk exponering, köns- och hjärnutveckling, social-kulturella faktorer och epigenetiska förändringar

Huvudhandledare: Joelle Ruegg 
Bihandledare: Fotis Papadopoulos, Gabriele Griffin och Carl-Gustaf Bornehag

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Medicin med specialisering inom psykiatri.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Som psykiater tror jag att kvinnors psykiska hälsa försummas i många aspekter; och mer dedikerad forskning som tar upp ämnet med olika perspektiv behövs. Jag har alltid varit intresserad av att arbeta inom området; och möjligheten att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö inom WOMHER var tilltalade mig mycket.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
De senaste åren har sett en snabb ökning av antalet barn och ungdomar som födds som flickor och som uttrycker könsdysfori. Ursprunget till könsdysfori och dess kraftiga ökning de senaste åren är okänt. Det övergripande målet med mitt projekt är att kartlägga faktorer som bidrar till könsdysfori genom att utforska biologiska och sociokulturella kopplingar mellan könsidentitetsutveckling och könsdysfori, prenatal exponering för hormonstörande kemikalier, neuropsykiatriska och epigenetiska förändringar hos personer med kvinnligt tilldelat kön vid födelse.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Genom att kartlägga kopplingar mellan könsdysfori och biologiska såväl som sociokulturella faktorer förväntas mitt projekt bidra till ett förbättrat stöd till personer med kvinnligt tilldelat kön vid födelse som upplever könsdysfori.

Övrig information, referenser och länkar
Se här.

Fatih Özel

Doktorand vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

E-post:
fatih.ozel[AT-tecken]ebc.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-28